Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

      Dokument do pobrania wraz z załącznikami [ POBIERZ ]

   Na wypadek braku możliwości wypracowania przez ministerstwo odpowiednich regulacjiprawnych dedykowanych wprost problematyce upływu kadencji organów kół łowieckichprzedstawiam następujące wytyczne Polskiego Związku Łowieckiego:1. Każde koło łowieckie już teraz powinno zadbać o wystawienie odstrzałów na cały sezonzanim kadencja członków tego organu dobiegnie końca.2. Zarządy kół łowieckich powinny podjąć decyzję o wyznaczeniu terminu zwołanianajbliższego Walnego Zgromadzenia. Przy ustalaniu terminu zwołania należy wziąć poduwagę, iż obecnie utrzymujący się stan wyższej konieczności który determinuje zakazzgromadzeń, będzie utrzymywany przez rządzących na terenie całego kraju jeszcze przezkilka miesięcy. Rekomenduje się, aby terminy zwołania Walnego Zgromadzeniawyznaczane było co najmniej na II połowę listopada 2020 roku lub nawet kwiecień 2021roku.3. Zarządy kół powinny udzielić pełnomocnictw łowczym kół do dokonywania czynnościprawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych w zakresie niezbędnym dodalszego funkcjonowania koła łowieckiego co umożliwi zachowanie ciągłości działaniakół (podstawa prawna § 49 ust. 2 Statutu ).4. Należy zadbać, aby zarządy kół udzielając pełnomocnictw o których mowa powyżej,czyniły to w formie uchwały a pełnomocnictwa wprost uprawniały pełnomocników wszczególności do wystawiania faktur (jak w przypadku dokonanego odstrzałusanitarnego), składania oświadczeń woli w imieniu koła w stosunku do podmiotówtrzecich oraz uprawniały pełnomocników do prowadzenia procedury szacowania szkódłowieckich. W przypadku szkód łowieckich należy pamiętać o nadzwyczajnychokolicznościach uzasadniających wprowadzenie przez szacujących szkody proceduradekwatnych dla zachowania bezpieczeństwa.UzasadnienieObecnie obowiązujący Statut ani ustawa Prawo łowieckie nie przewidują wystąpienia sytuacjinadzwyczajnej, niedającej się przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności, toznaczy stanu wyższej konieczności jak wręcz wymusza obecnie rozprzestrzeniające sięzagrożenia zarażenia koronawirusem. Mamy tu do czynienia niewątpliwie z luką prawną.Skoro brak jest na chwilę obecną regulacji odpowiadającej wyjątkowej sytuacji w obliczu którejprzecież obecnie stanęły koła łowieckie właściwym jest korzystanie ze znanych i sprawdzonychinstytucji prawa cywilnego, kodeks cywilny tytuł XXII dotyczy prowadzenia cudzych spraw bezzlecenia. Stosując tego typu rozwiązania, nawet w obliczu kwestionowania zasadności przezkogokolwiek rekomendowanego rozwiązania, możliwym jest dokonanie konwalidacji tj.„uzdrowienia” czynności prawnych dokonywanych po formalnym upływie kadencji. Już poustąpieniu nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie terminowychwyborów, nowo wybrany organ może w sposób w pełni legalny i skuteczny dokonaćpotwierdzenia uprzednio dokonanych czynności prawnych.Za takim, systemowym, rozwiązaniem zdaje się przemawiać również przywołany powyżej § 49ust. 2 Statutu umożliwiający zarządowi koła udzielenie jednemu z członków koła lub innej osobiepełnomocnictwaNa pierwszym miejscu należy zauważyć, iż koła łowieckie nie są instytucjami państwowymi odktórych kadencji czy funkcjonowania zależy sprawne funkcjonowanie Państwa. W kontekścieStatutu i ustawy Prawo łowieckie (bo przecież koła prowadzą/mogą prowadzić działalnośćgospodarczą) należy koła traktować w tych trudnych czasach jak przedsiębiorców (koła posiadająosobowość prawną, mają własne budżety).Niezwykle ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie myśliwych, wszystkich obywateli. Należywybierać warianty minimalizujące potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Ochrona życiai zdrowia ludzkiego uzasadnia odstępstwo od stosowania formalizmu jakim kierujemy się na codzień.W sprawie problemu kadencyjności w organach kół, chcąc rozstrzygnąć wątpliwości, właściwymjest zastosowanie modelu wykładni systemowej, celowościowej nie zaś językowej.Zauważyć niewątpliwie należy, iż Statut w § 107 ust. 6 wprost zakazuje prowadzenia posiedzeńwalnego zgromadzenia za pośrednictwem środków masowego przekazu. Co wydaje sięsystemowo uzasadnione ponieważ brak jest technicznej możliwości odebrania oświadczenialustracyjnego (art. 33d ustawy Prawo łowieckie), potwierdzenia tożsamości uczestnikówposiedzenia w tym spełniania wszystkich stawianych im wymogów (art. 33c ust. 1 oraz ust. 2ustawy Prawo łowieckie), czy też brak możliwości zachowania podstawowych zasad jakąniewątpliwie jest zasada tajnego głosowania.W tych realiach doprowadzenie do głosowania za pośrednictwem środków masowego przekazudoprowadzić może do łatwego unieważniania takich wyborów na skalę masową przez osobyniezadowolone z wyboru. Uchybień tego typu nie da się usunąć ani też obronić przed sądem.Efektem tego może być unieważnienie wyborów przez sąd powszechny a co za tym idzie równieżi wszystkich decyzji tak wybranych organów.Przeprowadzenie wyborów za pomocą środków komunikacji na odległość może się okazaćdziałaniem z naruszeniem prawa, naruszeniem niemożliwym do usunięcia.Za takim, systemowym, rozwiązaniem zdaje się przemawiać również przywołany powyżej § 49ust. 2 Statutu umożliwiający zarządowi koła udzielenie jednemu z członków koła lub innej osobiepełnomocnictwa.Kadencyjność niewątpliwie dotyczy osób, organy mają zachowywać ciągłość władzy dlatego teżpełnomocnictwo udzielone przez organ nie traci swej ważności z chwilą upływu kadencjiczłonków danego organu.Podstawa prawna.- Statut:§ 112 ust. 2 Głosowanie w sprawie wyboru i odwołanie członków organów koła odbywają siętajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu.§ 107 ust. 6 Posiedzenia organów koła oraz innych ciał kolegialnych z wyjątkiem walnegozgromadzenia koła mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji na odległości.- ustawa Prawo łowieckie.Art. 33d (obowiązek lustracyjny)W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1882), w okresie od dnia 22 lipca1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub współpracowała z tymi organami.Art. 33b ust. 5Kadencja zarządu koła łowieckiego oraz komisji rewizyjnej trwa 5 lat.Art. 33c ust. 1 oraz ust. 21. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej może wchodzić wyłącznie osoba:1) będąca członkiem Polskiego Związku Łowieckiego;2) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub nie była ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym;3) w przypadku zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej - będąca członkiem danego koła łowieckiego.2. W skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie może wchodzić osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego.W załączeniu wzór uchwał zarządu koła w przedmiocie udzielenia pełnomocnictw

._________________________________Adw. Robert Kozarzewski

Z myśliwskim pozdrowieniem  Łowczy Krajowy    Paweł Lisiak

 

Wytyczne dla kół łowieckich będących członkami PZŁ w zakresie kierunku działania w obliczu zagrożenia spowodowanego koronawirusem01 kwietnia 2020

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE