Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie
w
związku z dokonaną rejestracją do odbycia szkolenia przewidzianego trybem uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania - wyznacza na dzień 26 stycznia 2020r. o godz. 9ºº termin przeprowadzenia kursu.  Zajęcia odbędą się w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach.

W programie poza podaniem ramowego programu całego cyklu szkoleniowego, przewiduje się zapoznanie zebranych z obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa na strzelnicy i  zasadami obchodzenia się z bronią myśliwską, oraz zapoznanie z Uchwałą nr 41/07 NRŁ z dnia 04.09.2007r w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania. Wydane zostaną także materiały szkoleniowe oraz omówione zostaną sprawy organizacyjne.

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest przedłożenie prowadzącemu potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 1 200 zł brutto  na nasz  numer rachunku  bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za kurs
na uprawnienia podstawowe”.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 listopada 2019 r., w celu zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.

Przedmiotową obecność traktuje się jako obligatoryjną i zastrzega się, iż odstąpienie od stawiennictwa wyklucza możliwość brania udziału w dalszej części obowiązkowego szkolenia.

Szkolenie do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania - 26.01.2020 r.

12 listopada 2019

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE