Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

W Instytucie Badawczym Leśnictwa rozpoczęło się spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki z łowczym krajowym Pawłem Lisiakiem, członkami Naczelnej Rady Łowieckiej i łowczymi okręgowymi. Poruszone zostaną tematy zmian w ustawie Prawo łowieckie i walki z ASF.

 

 

Propozycje zmian ustawy Prawo łowieckie
 

Podczas spotkania ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło dziewięć propozycji zmian, które poddane są dyskusji z przedstawicielami PZŁ. Proponowane zmiany publikujemy poniżej:

  • Wskazanie podmiotu upoważnionego do wydania indywidualnego upoważnienia do wykonania odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodu łowieckiego, który nie został wydzierżawiony ani przekazany w zarząd.
  • Wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za szacowanie szkód łowieckich oraz wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na terenie obwodu łowieckiego, który nie został wydzierżawiony ani przekazany w zarząd.
  • Wprowadzenie mechanizmu, który umożliwi dokonywanie wyborów do organów kół łowieckich w związku z upływem ich kadencji, w czasie trwania na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego z zapewnieniem rozwiązań, które wyeliminują ryzyko utraty ciągłości funkcjonowania kół łowieckich w przypadku wygaśnięcia kadencji organów kół łowieckich w sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie wyborów.
  • Wprowadzenie przepisów zapewniających możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwo od obowiązującego zakazu niszczenia siedlisk gatunków łownych przez wprowadzenie możliwości uzyskania zezwolenia na takie działanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podobieństwo przepisów zawartych w ustawie o ochronie przyrody.
  • Doprecyzowanie, iż zakaz strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań i 500 m od miejsca zebrań publicznych dotyczy jedynie wykonywania polowania (nie dotyczy wykonywania odstrzału sanitarnego ani redukcyjnego).
  • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
  • Włączenie odpowiedzialności dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich z tytułu niewykonania rocznych planów łowieckich na terenie obwodów, na których w całości lub części ustanowiono zakaz wykonywania polowań na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (ustanowienie zakazu wykonywania polowań w związku z wystąpieniem na danym terenie wirusa ASF).
  • Wprowadzenie mechanizmów mających na celu otwarcie się kół łowieckich na przyjmowanie nowych członków oraz ograniczenia liczby myśliwych niestowarzyszonych w kołach łowieckich.
  • Wprowadzenie do ustawy kwestii dotyczących zmiany upoważnienia do wydawania rozporządzenia Ministra Środowiska, dotyczącego kwestii zasad stosowania i przechowywania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego w magazynach Państwowej Straży Łowieckiej.

 

Spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego z pełnomocnikiem rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwardem Siarką

06 października 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE