Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania, ubiegający się o członkostwo Zrzeszenia, winien złożyć w tut. biurze:

 

1.  Formularz - „Deklaracja członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego osoby fizycznej” (wg wzoru jak stanowi zał. nr 1 do statutu Zrzeszenia),  wraz  z  wymienionymi tam czterema załącznikami.

 

2. Kserokopię odcinka wpłaty wpisowego w wysokości  1513 zł (wartość trzech składek 360 zł + składka na Zrzeszenie za br., która wraz z ubezpieczeniem OC i NW wynosi normalna 403zł + 30 zł opłata za Legitymacje lub 613 zł przy przysługującej składce ulgowej ,która wynosi 223 zł, lub 133 zł ) płatne przelewem.

Składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się, która do końca roku nie osiągnęła wieku 25 lat (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej), oraz osobom, które w tym samym terminie ukończyły 70 lub 80 lat życia.

Nasz numer rachunku bankowego 85124038131111000043756692

 

3.   Formularz aktualizacji danych myśliwego (dostępny na stronie internetowej) + zdjęcie.

4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu powyższej sprawy na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PZŁ, każdy wnioskodawca otrzyma zaświadczenia o uzyskaniu w/w przynależności w dwóch egzemplarzach. Zaświadczenia te stanowią: załącznik do formularza - „Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego” (zał. nr 3 do statutu PZŁ), oraz jeden z dokumentów składanych do Komendanta Wojewódzkiego Policji (pkt 5 informacji poniżej).

 

 

===== ===============================================================

Do Wydziału  Postępowań  Administracyjnych  Komendy Wojewódzkiej  Policji, ul. Bardzińska  1a,  71-710  w  Szczecinie  (sekr. tel. 091 8216-285), celem uzyskania zezwolenia na zakup broni typu myśliwskiego – należy przedłożyć następującą dokumenty:

      1.  Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie pozwolenia na broń myśliwską  z określeniem rodzaju i ilości broni.

 

      2.   Orzeczenie lekarskie.

 

      3.   Orzeczenie psychologiczne.

 

      4.   Zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na uprawnienia podstawowe

            do  wykonywania polowania.

 

      5.   Zaświadczenie o uzyskaniu przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego.

 

      6.   Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego (o wymiarach 3 x 4 cm).

 

     7.   Kserokopię dowodu osobistego - do widniejących danych personalnych należy dopisać

            nazwisko panieńskie matki.

 

            Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie załatwia interesantów:
w  poniedziałki w godz. 1200 - 1700  (tylko w sprawie samych dokumentów). wtorek i czwartek w godz. 12ºº do 15ºº (rejestracja broni)   Wszelkie informacje pod adresem:
www.szczecin.kwp.gov.pl).

 

Opłaty za wydanie decyzji należy uiścić na konto Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429   z adnotacją : Opłata za:

-  decyzję 242 zł.

- 17 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia –nie wcześniej niż po wydaniu decyzji.     

 

Informacja dotycząca trybu postępowania dla nowo wstępujących do PZŁ w roku 2021

15 lipca 2021

Moja firma

DARZ BÓR

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE