Skontaktuj się z nami

zo.szczecin@pzlow.pl

rzecznikprasowyszczecin@pzlow.pl

DARZ BÓR

Moja firma

ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W SZCZECINIE

DARZ BÓR

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, zaczął się powolny proces jednoczenia organizacji łowieckich trzech zaborów. Jednak dopiero 23.06.1923 r. powołano do życia Naczelny Związek Polskiego Łowiectwa, a 9.07.1923 r. utworzono w Warszawie Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Pierwsze prawo łowieckie wydano 3.12.1927 r., w formie Rozporządzenia Prezydenta RP. W październiku 1929 r. CZPSŁ przekształcił się w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, by w czerwcu 1936 r. zmienić nazwę na POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. W 1939 r. PZŁ liczył około 12 tys. członków (było to 25 % ogółu polujących w kraju). Należy dodać, że w 1928 r polscy myśliwi wspólnie z myśliwymi z Francji, Czech i Rumunii, powołali do życia Międzynarodową Radę Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC), która obecnie skupia związki myśliwych ze 140 państw świata. Od roku, 1994 PZŁ jest członkiem Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE).

W okresie II wojny światowej znacznie stopniały szeregi polskich myśliwych, zginęło wielu przedstawicieli władz PZŁ. Pozostali przy życiu działacze rozpoczęli odbudowę struktur łowiectwa, jeszcze w czasie trwania działań wojennych. Po ich zakończeniu, w dniu 5.11.1944 r. w Lublinie powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny PZŁ, a 25.01.1946 r. Polski Związek łowiecki został wpisany do rejestru stowarzyszeń.

Pionierskie lata

Od roku 1945 na teren województwa pomorskiego, którego siedzibą byt Szczecin, zaczęli napływać osadnicy a wśród nich wielu pasjonatów łowieckiej przygody. Jednym z pionierów szczecińskiego łowiectwa był kol. Tadeusz Meller. To dzięki niemu, podczas prywatnego spotkania w willi przy ul. Ogińskiego, zrodzi ta się inicjatywa powołania związku na ziemiach odzyskanych. Wybrano delegację do wojewody, a w jej imieniu kol. Maciej Gabała zreferował konieczność zalegalizowania łowiectwa i przeciwstawienia się kłusownictwu. Udało się powołać tymczasowe władze łowieckie, a na wniosek kol. M. Gabały, wojewoda zatwierdził komisarycznego łowczego - kol. Szczęsnego Chełkowskiego oraz Radę Łowiecką. Tak rozpoczęto budowanie organizacji łowieckiej. Warto pamiętać, że teren województwa obejmował wówczas ogromny obszar od Lęborka do Gorzowa i od Świnoujścia do Wałcza i Zlotowa. W 26 powiatach powołano łowczych powiatowych, ludzi cieszących się zaufaniem. W Szczecinie na początku 1946 r. powstała pierwsza organizacja łowiecka ­Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie, kolejne powstają w powiatach. Wkrótce powołano 520 myśliwych, a pierwsze Walne Zgromadzenie odbyto się 5.10.1946 r Przybyli na nie przedstawiciele władz i urzędów oraz liczne grono myśliwych. Dokonano wyboru pierwszej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej (WRŁ) w następującym składzie: Łowczy Honorowy - wojewoda Leonard Borkowicz, przewodniczący WRŁ ­kol. Szczęsny Chełkowski, pierwszy wice­przewodniczący - kol. Longin Kolarz, drugi wiceprzewodniczący - kol. Stanisiaw Koziej, członkowie Rady: Maciej Gabala, Bronisław Hoffman, Wtodzimierz Korsak, gen. Lemontowicz, Boleslaw Tuhan-Taurogiński (sekretarz), Bronistaw Wilczer, Michał Wirlyk, Kazimierz Waygart (skarbnik). W roku 1948 założono Księgę Pamiątkową WRŁ w Szczecinie, która prowadzona była z przerwami do 1986 r. Ozdobił ją ryciną „ciągnących gęsi" Wiodzimierz Korsak ­nestor łowiectwa, literat, malarz i podróżnik, honorowy członek PZŁ. Istotną funkcję w strukturze związku spełniały powiaty, reprezentowane przez walne zgromadzenia powiatowe, powiatowe rady łowieckie, łowczych i podłowczych powiatowych. Dzięki zaangażowaniu łowczych powiatowych udało się w krótkim czasie stworzyć prężną organizację łowiecką. Stale zwiększająca się liczba członków spowodowała, że zaczęto tworzenie kój łowieckich. W 1946 r. jako pierwsze powstało „Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie", które po paru latach przyjęło nazwę Szczecińskie Koło Łowieckie „Bór". Założyło je 16 przedwojennych myśliwych m. in. : W. Drewniak. J. Zbąski, M. Bonachowicz, Z. Grosze. W tym czasie powstały: KŁ „Szarak", „Nadodrzańskie" KŁ i KŁ „Orzec" w Smerdnicy. Drugie Walne Zgromadzenie członków PZŁ odbyto się 16.03.1947 r., przybyto 26 łowczych powiatowych, podłowczych, delegatów powiatowych oraz przedstawiciele władz. Naczelną Radę Łowiecką reprezentowali kol.Mniszek-Tchórznicki. Ustąpił z funkcji Prezesa WRŁ kol. Szczęsny Chełkowski, na jego miejsce wybrano kol. Macieja Gabałę, zastępcami zostali: kol. płk. Józef Mrozek i kol. Stanisław Koziej, stanowisko sekretarza i skarbnika nie zmieniło się. Nadano pierwsze odznaczenia łowieckie: Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono kolegów: L. Borkowicza, Szczęsnego Chełkowskiego, B. Tuhan -Taurogińskiego, L. Kołarza. Pierwsza odprawa Łowczych Powiatowych odbyta się 21.03.1948 r., poruszano sprawy procedury przyjmowania nowych członków, powoływania komisji egzaminacyjnych, zwalczania kłusownictwa. Kolejne, III Walne Zgromadzenie odbyto się 30.05.1948 r., nie było zmian w składzie WRŁ, w Związku było już 1855 członków. Przyjmuje się, że rok 1949 kończy pierwszy, pionierski okres szczecińskiego łowiectwa. W roku tym, 27 marca odbyto się Walne Zgromadzenie IV kadencji. Po burzliwych obradach ukonstytuowała się WRŁ w składzie: prezes kol. Zdzisław Saperski, z-cy: kol. Jan Olkawski i kol. Władysław Zabiełło, oraz 10 członków Rady i Komisja Rewizyjna. Opracowany został plan pracy WRŁ na lata 1949-1952, który zakładał m.in.: wprowadzenie legitymacji PZŁ (od 1950 r.), wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia myśliwych, przedłużanie pozwoleń na broń, co 6 miesięcy, wprowadzenie obwodów łowieckich, czasów ochronnych dla zwierzyny, szkolenie myśliwych nowo wstępujących i selekcjonerów, prenumeratę Łowca Polskiego. W tym czasie nastąpił podział województwa na szczecińskie i koszalińskie (w 1950 r.).

 

Lata pięćdziesiąte

 

W tych latach rozpoczęto pierwsze prace, zmierzające do zagospodarowania łowisk - koła uprawiały poletka karmowe - zaczęto przestrzegać zasad hodowli i ochrony zwierzyny. Zorganizowany zostały punkty skupu dziczyzny przez przeds. „LAS", założono spółdzielnię „Jedność Łowiecka". Kolejną ważną datą dla całego polskiego łowiectwa, było wydanie „Dekretu o Prawie Łowieckim" 29.10.1952 r. przez Radę Ministrów. W dokumencie tym określono łowiectwo jako: „planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymogami ochrony przyrody". Zwierzyna w stanie dzikim pozostawała własnością państwa, kraj miał zostać podzielony na obwody dzierżawione kołom na 10 lat, obwody powinny mieć powierzchnię od 3 do 10 tys. ha. Za szkody wyrządzone przez zwierzynę finansowo odpowiadali zarządcy terenu, PZŁ uznano za oficjalną organizację i otrzymał on osobowość prawną. Podziału województwa szczecińskiego na obwody podjął się kol. K. Waygart. Miały to być obwody z rozrysowaniem granic i ich opisem, a największe kłopoty wynikały z braku map. Odpowiedniej skali byty tylko niemieckie i trzeba je było tłumaczyć, nanosząc polskie nazwy. Mapy były „tajne", a żmudna praca odbywała się w zamkniętym pomieszczeniu i pod nadzorem. Ukończona została i ogłoszona w dzienniku Urzędowym WRN w 1953 r.  Warto dodać, że obwody wytyczone przez kol. Waygarta w prawie nie zmienionym kształcie przetrwały do dziś. Osobnym problemem myśliwych było posiadanie broni, a w zasadzie to uzyskanie na nią pozwolenia. Broń w dużej ilości zalegała magazyny Urzędu Bezpieczeństwa, mając pozwolenie kupowano ją za symboliczną złotówkę. Od maja 1953 r obowiązywał statut PZŁ, koła łowieckie otrzymały osobowość prawną i stały się członkami zrzeszenia, obowiązywała też zasada, że 25 % członków kota musiała mieszkać na terenie obwodów. Na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów 11.09.1953 r. wybrano nowe władze WRŁ, prezesem został Julian Gryczuk, z-cą Ryszard Watała, sekretarzem Zenon Karbowiak, skarbnikiem Tadeusz Świerczewski. Czasy były dla demokracji mało sprzyjające, co uwidoczniało się w częstych zmianach stanowisk. Już w drugim roku kadencji nowej rady zmienia się jej skład: prezes J. Gryczuk, wiceprezes Leon Niedzielski, sekretarz Witold Kalkstein-Stoliński, skarbnik Marian Jasiński. W kwietniu 1955 r na miejsce kol. Gryczuka, prezesem został kol. T Świerczewski. Na terenie województwa działały 22 koła łowieckie cywilne oraz 25 kół wojskowych, skupiające razem 1090 członków. Dokonano komisyjnej wyceny trofeów samców zwierzyny płowej, pod przewodnictwem kol. S. Dzięgielewskiego z NRŁ (10 wieńców jeleni, 13 parostków rogaczy). W czerwcu 1955 r wybrano skład Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego, którego przewodniczącym ostatecznie został kol. Józef Gąsowski. W jego składzie znaleźli się także: kol. J. Dobrzeniecki, kol. K. Grzelak, kol. A. Polaczek, kol. A. Politowicz, kol. T. Matysiak. Z dużymi emocjami, 15.07.1956 r odbył się IV Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ w Szczecinie. Wiele byto tam politycznej gry, włącznie z pismem prezesa do I sekretarza KW PZPR. Dopiero 5.08.1956 r wybrano demokratycznie skład rady: prezes Józef Gąsowski, wiceprzewodniczący Wojciech Szymański, sekretarz i członek urzędujący Witold Kalkstein, skarbnik Tadeusz Świerczewski. Rzecznikami sądu zostali: kol. Z. Bielski, kol. Z. Marszałek, kol. J. Dobrzeniecki. Na Krajowy Zjazd Delegatów przedstawicielami byli koledzy: J. Gąsowski, W. Kalkstein, T Świerczewski, K. Waygart. We wrześniu 1956 r przeniesiono siedzibę WRŁ do pawilonów przy al. Wojska Polskiego 237 (obiekt wybudowany z własnych funduszy). Dofinansowano budowę strzelnicy myśliwskiej przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie.

Zmiany organizacyjne


 

W roku 1960 w dn. 27 marca odbył się VII Zjazd Delegatów, wówczas wdrażano nową ustawę i statut łowiecki. Zmiany prowadzono w kierunku decentralizacji, ponownie powołano powiatowe rady łowieckie. W województwie zarejestrowano 61 kół, a liczba myśliwych wzrosła do 1370. Ówczesny skład rady: prezes kol. M. Jasiński, z-ca kol. J. Jackowski, sekretarz kol. W. Kalkstein-Stoliński. Członkiem NRŁ został kol. J. Gąsowski, z-cą kol. K. Waygart. Terminy kolejnych zjazdów delegatów: VIII - 9.05.1963, IX - 24.04.1965 r.  W dniu 4.05.1966 r. WRŁ powołała Zarząd Wojewódzki PZŁ w Szczecinie w składzie: przewodniczący kol. Józef Gąsowski, z-ca kol. Jan Kruszona, z-ca kol. K. Waygart, sekr. kol. K. Grzelak, skarbnik kol. Tadeusz Adamczewski. Powołano też komisje fachowe: propagandy (kol. Józef Serdyński), szkoleniową i egzaminacyjną (kol. J. Gąsowski), strzelectwa (kol. T Wójcik), hodowlana (kol. J. Furdyna), upowszechniania psa myśliwskiego (kol. E. Klucznik). W 1967 roku na początku września, ZW PZŁ w Szczecinie byt organizatorem Mistrzostw Polski w Strzelaniu Myśliwskim. W latach 1968/69 biuro ZW PZŁ kierowane przez kol. K. Grzelaka zatrudniało 8 osób. W tym okresie stan kół wynosił 2145 myśliwych, od 7 kół przyjęto zgłoszenia polowań dewizowych. Po X Zjeździe Delegatów (8.06.1969 r.), prezesem został kol. M. Jasiński, z-cą kol. H. Klimek, sekretarzem kol. J. Gąsowski, szefem ZW PZŁ został kol. Jan Kruszona, z-cy: kol. Józef Furdyna, kol. Józef Gaj. Na koniec roku gospodarczego 1971-1972 w 78 kotach łowieckich zrzeszonych było 2220 myśliwych, w tym 13 kobiet.

Znacznych zmian w składzie WRŁ dokonano na XI Zjeździe Delegatów 11.06.1972 r. Prezesem został kol. J. Gąsowski, z-cą H. Klimek, sekretarzem kol. Józef Łochowicz. Na pierwszym posiedzeniu rady powołano ZW PZŁ: przew. kol. J. Kruszona, z-cy: kol. Józef Furdyna, kol. Roman Peciak, sekr. kol. K. Grzelak, skarbnik. kol. Tadeusz Adamczewski. Zmiany w komisjach problemowych: szkoleniowo­egzaminacyjna (kol. K. Grzelak), strzelecka (kol. J. Gąsowski), upowszechniania psa myśliwskiego (kol. Bronisław Putkowski), wyceny trofeów (kol. M. Jasiński). Po reorganizacji administracji państwowej, od 10.07.1975 r zakończyło działalność 12 Powiatowych Rad Łowieckich. Po XII Zjeździe Delegatów w dn. 25.04.1976 r., składv osobowe WRŁ i ZW PZŁ pozostały bez zmian, dopiero w 1978 r. kol. R. Peciaka zastąpił kol. Marian Wieczerzak. Podczas zjazdu uczczono minutą ciszy śmierć kolegów: K. Waygarta, E. Dzikowskiego i L. Konkolewskiego. Wręczony został sztandar szczecińskiej organizacji PZŁ ufundowany przez koła łowieckie. PZŁ w Szczecinie odznaczony został „Gryfem Pomorskim". Zgodnie z uchwalą XII Zjazdu, nabyto aktem notarialnym działkę wraz z willą przy ul. Waryńskiego 43, która stała się nową siedzibą ZW PZŁ (od 17.09.1979 r.). W okresie tym w 66 kotach łowieckich polowało 2366 myśliwych (1981 r.).

 

Lata osiemdziesiąte

 

Okres ten rozpoczęto zorganizowaniem XIII Zjazdu Delegatów w dn. 28.06.1981 r, którego otwarcia dokonał kol. J. Gąsowski. Ważnym problemem poruszanym na spotkaniu byty szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę. Od 1973 roku koła wypłacały rolnikom znaczne odszkodowania, należało podjąć decyzje o zwiększeniu odstrzału wiosennego zwierzyny. Wybrano w tajnych wyborach WRt w składzie: prezes kol. J. Gąsowski, z-ca kol. H. Klimek, sekr. kol. Zygmunt Ossowski. W lipcu WRŁ powołała ZW PZŁ: przew. kol. K. Grzelak, z-cy: kol. J. Furdyna, kol. J. Surwilio, sekr. kol. Antoni Koziowski, skarbn. kol. T. Adamczewski. Tego samego roku, 13 grudnia w kraju wprowadzono stan wojenny. Myśliwi oddali broń do depozytu, pod koniec stycznia z powrotem otrzymało ją 50 % członków. Po śmierci kol. K. Grzelaka, przewodniczącym ZW PZŁ zostałi kol. Janusz Surwiłło, a w 1983 r na stanowisko sekretarza powołano kol. Wieslawa Dobrzenieckiego. W roku 1985 obchodzono 40-lecie łowiectwa na ziemi szczecińskiej. W marcu 1986 r. zmarł kol. J. Gąsowski, pionier łowiectwa szczecińskiego, członek NRŁ, człowiek wielkiej kultury i znawca łowiectwa. W tym samym roku, 14 czerwca zwołano XIV już Wojewódzki Zjazd Delegatów. W wyniku głosowania wybrano skład rady: prezes kol. Wiodzimierz Pychtin, z-cy: kol. Feliks Antoniewicz, kol. H. Klimek, sekretarz kol. Z. Ossowski. Nową kadencję ZW PZŁ rozpoczął w składzie: przew. kol. J. Surwiłło (zrezygnował w 1989 r, powołano kol. Cz. Radziejowskiego), z-cy: kol. J. Furdyna, kol. Karol Wysocki, skarbnik. kol. Witold Jaroma, sekr. kol. W. Dobrzeniecki (urzędujący czł. Zarz., zrezygnował w 1988 r.). Na wniosek ZW PZŁ w listopadzie 1986 r. WRŁ  powołała 12 pełnomocników Zarządu Wojewódzkiego w terenie. Od stycznia 1987 r. komisja propagandy przy WRŁ rozpoczęła wydawanie kwartalnika „Darz Bór", prezentując w nim bieżące sprawy łowieckie dotyczące regionu, ostatni numer ukazał się w 1993 roku.

 

Okres transformacji ustrojowej

 

Najnowszy okres historii łowiectwa szczecińskiego rozpoczęto XV Zjazdem Delegatów PZŁ, który odbył się w dniu 18.08.1990 r. Omawiano działalność Związku w zmieniających się warunkach politycznych i gospodarczych. Wybrano WRŁ w składzie: prezes kol. Zygmunt Ossowski, z-ca kol. Antoni Wysokiński, sekt. kol. Ewa Bartiomowicz-Kawecka. Powołany skład ZW PZŁ przedstawiał się następująco: Łowczy Wojewódzki kol. Czesiaw Radziejowski, z-cy: kol. Waldemar Łaskawiec, kol. Mieczysław Kaczanowski, sekr. kol. J. Furdyna, skarbn. kol. Jerzy Slomiński. W maju 1991 r. kol. Cz. Radziejowskiego zastąpił kol. Wiesiaw Dobrzeniecki, któremu powierzono funkcję kierownika biura zarządu. Nowym sekretarzem został kol. Wiadysiaw Roga a skarbnikiem kol. Józef Ignaszewski. Mijały lata, będące bardzo trudnymi dla utrzymania „polskiego modelu łowiectwa", było wiele prób zmiany Ustawy o Prawie Łowieckim, które zmierzały do prywatyzacji (likwidacji) dotychczasowego dorobku. W tak mało sprzyjającej i niepewnej atmosferze, odbywały się obchody 70-lecia PZŁ. W Szczecinie, w Muzeum Narodowym otwarto największą z dotychczasowych wystaw łowieckich na ziemi szczecińskiej (wrzesień 1992 r.). Z dużą aktywnością zaczęły działać komisje problemowe: szkoleniowo-egzaminacyjna (przew. kol. J. Surwiłło, później kol. Marek Kurpios + 12 członków), oceny i wyceny trofeów (kol. E. Klucznik + 13 członków), propagandy łowieckiej (kol. A. Butrymowski, później kol. J. Serdyński + 4 członków), strzelectwa myśliwskiego (kol. Zbigniew Boczek + 4 członków), hodowlana i ochrony środowiska (kol. Janusz Kokociński + 3 członków), kynologiczna (kol. Andrzej Bielewski + 2 członków), odwoławcza oceny trofeów (5 członków). Dokonano kapitalnego remontu siedziby ZW PZŁ, oddając do użytku m.in. dużą salę konferencyjną na 100 miejsc. W okresie międzyzjazdowym funkcjonowało 66 kół (z tego 27 z siedzibami w Szczecinie, 39 miało siedziby w innych miejscowościach), łączny stan osobowy związku na ziemi szczecińskiej wynosił 3519 myśliwych. W gospodarce łowieckiej przybywało poletek żerowych, wykorzystywanych do minimalizowania szkód łowieckich. Był to okres wyjątkowo wysokiego odstrzału zwierzyny płowej, a szczególnie jeleni, w niektórych przypadkach dochodziło do niekontrolowanej rywalizacji między skupami dziczyzny, a w dalszej kolejności, do deprawowania na tle materialnym i spadku dyscypliny wśród niektórych myśliwych. Konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów przez koła spowodowała, że 70 % kół złożyło oferty na organizowanie polowań dewizowych. Bardzo wyraźnie wzrosła wysokość odszkodowań łowieckich - ze 174.506,- zł (w 1990/91) do 962.605,- zł (w 1994/95). W czerwcu 1995 r zakupiono dziaikę o pow. 9,5 ha w Pucicach, z prze­znaczeniem na strzelnicę myśliwską. Ze względu na brak pełnoprofilowej strzelnicy, wiele kół z własnych środków rozpoczęło budowę własnych obiektów: KŁ „Hubertus", WKŁ „Bażant" Trzebiatów (1993 r), KŁ. „Przepiórka" Pyrzyce (1994 r), KŁ „Ryś" Nowogard, SKŁ „Bór" Szczecin (1995 r.). W dziedzinie kynologii zapanowala kompletna zapaść, co do dzisiaj jest niezrozumiałe, zwłaszcza że pozyskiwano olbrzymie ilości zwierzyny grubej. Myśliwi wyraźnie preferowali psy mieszańce, nie dbając o wyszkolenie dobrych psów rodowodowych. Pierwszą inicjatywą, która jak się okazało zapoczątkowała stopniowy rozkwit tej dziedziny łowiectwa, było wybudowanie sztucznej nory przez kol. Janusza Waltera w Grębowie. W trofeistyce łowieckiej, ważnym wydarzeniem było zaprezentowanie wieńców i parostków na wystawie międzynarodowej „Kraków 1993".

XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów odbyt się 15.10.1995 r., dokonano wyboru Szczecińskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej według zasady reprezentowania poszczególnych rejonów województwa. Skład członków rady, koledzy: R. Borkowski (Stargard), L. Cieciórski (Gryfice), A. Dudziak (Goleniów), W. Hojan (Stargard), Z. Kimel (Świnoujście), E. Klucznik (Szczecin), W. Krzemiński (Nowogard), W. Laskawiec (Szczecin), W. Łogin (Chojna), Z. Ossowski (Szczecin), Z. Prywerek (Pyrzyce), S. Rataj (Łobez), J. Walter (Kamień), E. Woś (Gryfino), A. Wyganowski (Szczecin), z-cy członków, koledzy: T Danowski (Łobez), T Macyszyn (Stargard), T. Hyrnik (Gryfino), J. Malec (Gryfice), M. Bursa (Świnoujście). Spośród członków rady wybrano prezydium: prezes kol. Zygmunt Ossowski, z-ca kol. Waldemar Łaskawiec, sekr. kol. Andrzej Wyganowski, na przewodniczącego ZW PZŁ powołano kol. W. Dobrzenieckiego, pozostałymi członkami Zarządu zostali kole­dzy: z-cy przew.: Janusz Marciniak i Janusz Kuźma, skarbnik Zbigniew Kałużny, sekretarz Józef Ignaszewski (w biurze zarządu zatrudniano 5 osób). Realizowanie zadań, jakie założyli sobie uczestnicy zjazdu, odbywało się poprzez prace komisji problemowych, których składy przedstawiały się następująco: szkoleniowa - przew. J. Marcinia (członkowie: W. Barwinek, R. Czeraszkiewicz, W. Dobryłko, W. Dobrzeniecki, J. Ignaszewski, Z. Kalużny, E. Klucznik, M. Kurpios, J. Kuźma, W. Łaskawiec, Z. Szyszyio, M. Wawryk), oceny i wyceny trofeów łowieckich - przewodniczący E. Klucznik (członkowie: T Burda, E. Grzelak, K. Grzelak, I. Kiryk, W. Łaskawiec, F. Ryszka, E. Smoczek, Z. Szyszylo, Z. Świderski, M. Wawryk), etyki, tradycji i zwycza­jów łowieckich - przew. J. Serdyński (czionkowie: R. Czeraszkie­wicz, J. Drozdowski, E. Grzelak, D. Janow­ski, Cz. Kwiatkowski, S. Więcek), hodowlana i ochrony środowiska ­przewodniczący K. Wy­socki (czionkowie: P Bekasiak, A. Mucho, J. Surwilło, Z. Świderski, M. Woś), strzelectwa myśliwskiego ­przew. M. Mikłasz (członkowie: S. Dudziak, J. Ignaszewski, K. Kotowicz, K. Suchecki, M. Zieliński oraz Z. Boczek i W. Czajkowski od 1997 r. przew.), kynologiczna - przew. J. Walter (członkowie: T Danowski, M. Jankowicz, M. Małecki), odznaczeń łowieckich - J. Ignaszewski, W. Łaskawiec, J. Serdyński. Po uchwaleniu przez Sejm Rzeczpospolitej w dn. 13.10.1995 r. „Ustawy Prawo Łowieckie", Zrzeszenie utrzymało wysoką ran­gę społecznego samorządu. Utrzymano podstawowe zasady polskiego łowiectwa: główne zadania w dziedzinie łowiectwa powierzono PZŁ, zwierzęta w stanie wolnym stanowią własność państwa. W województwie działało 66 kół łowieckich, a liczba członków wahała się od 3439 do 3500 (w tym ok. 2400 selekcjonerów). Pojawiła się nowa grupa myśliwych, wg stanu na koniec 1999 r 108 członków niestowarzyszonych PZŁ - którzy mogą otrzymywać odstrzały w zaprzyjaźnionych kołach, samemu nie posiadając macierzystego koła. W roku 1997 na mocy Rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego wprowadzony został nowy rejestr obwodów. Połączono niektóre areały dzierżawców, dokonano korekt granic ­zmienione zostały numery obwodów a ich liczba zmniejszyła się. Po tych zmianach, koła łowieckie dzierżawią aktualnie 104 obwody (28 leśnych i 76 polnych), o łącznej powierzchni 881.499 ha (w tym 271.805 ha gruntów leśnych). Poza tym dwa koła zamiejscowe dzierżawią w obrębie okręgu dwa obwody o pow. 21.897 ha (911.933 ha lasu). Rozpoczęta w poprzedniej kadencji rady budowa nowej strzelnicy, została ukończona w 1996 r Otwarcia inauguracyjnego dokonano 11.08,1996 r., a ośrodkowi nadano pełną nazwę: Okręgowa Strzelnica Myśliwska w Pucicach im. Janusza Flaszy (zasłużony myśliwy, prawnik). Dużym obiektem do dziś zarządza kol. M. Mikłasz, który prowadząc inwestycje, doprowadził do powstania ośrodka strzeleckiego i centrum kulturalnego (jest to obecnie jeden z najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Polsce). Do istniejących w okręgu pięciu lokalnych strzelnic, dołączyły kolejne, zbudowane przez koła aktywnie wspierające strzelectwo: „Jeleń" Maszewo, „Nemrod" Lipiany, oraz wspólnie: „Dzik", „Orzeł" i „Tumak" w Świnoujściu, oraz „Rega" Gryfice, „Knieja" Jaromin, „Bażant" „Łoś" Trzebiatów. Do końca lat 90-tych koła starały się utrzymać swoją finansową kondycję. Głównym źródłem dochodów były polowania dewizowe, które organizowały 53 koła, ze względu na spadek liczby jeleni byków, najatrakcyjniejszymi stały się polowania na sarny-rogacze oraz polowania zbiorowe na zwierzynę czarną. Niemalże całość dochodów z organizacji polowań koła wydatkowały na pokrycie szkód i gospodarkę łowiecką. W dziedzinie kultury łowieckiej najważniejszym wydarzeniem stało się założenie zespołu sygnalistów „Gryf", prowadzonego przez kol. Przemysiawa Gromadę (KŁ „Knieja" Szczecin). Okres kończący XX wiek, był także okazją do obchodzenia jubileuszy 50-lecia przez 18 najstarszych kół w okręgu

Nowe tysiąclecie

 

Na  Okręgowym Zjezdzie Delegatów który odbył się 29.10.2000 r. dokonano wyboru Okręgowej Rady Łowieckiej, a w jej składzie znaleźli się koledzy: Wojciech Krzemiński (Nowogard), Zygmunt Leszczyński (Trzebiatów), Roman Borkowski (Stargard), Zygmunt Cichocki (Szczecin), Tadeusz Danowski (Lobez), Antoni Dudziak (Goleniów), Krzysztof Gawroński (Kamień), Włodzimierz Hojan (Stargard), Hubert Kaczmarek (Szczecin), Zbigniew Kimel (Świnoujście), Wojciech Łogin (Chojna), Zenon Mroczkowski (Gryfice), Zbigniew Prywerek (Pyrzyce), Seweryn Wiechowski, Andrzej Wyganowski (Szczecin). Podczas pierwszego posiedzenia rady dokonano wyboru prezydium: prezesem został kol. Wojciech Krzemiński (od 26.07.01 zastąpił go   kol. Z. Leszczyński), z-ca kol. Z. Leszczyński (od 26.07.01 zastąpił go kol. Zygmunt Cichocki), sekretarz kol. Roman Borkowski. Od 29.10.2001 r powołano skład ZO PZŁ w Szczecinie w osobach kolegów: przewodniczący - Łowczy Okręgowy Wiesiaw Dobrzeniecki, zastępcy przew.: Janusz Marciniak, Janusz Kuźma, sekretarz Józef Ignaszewski, skarbnik Zbigniew Kałużny. Powołano także zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ: rzecznik kol. Zbigniew Pomianowski, z-ca kol. Kazimierz Czyżewski, oraz ustalono skład Okręgowego Sądu Łowieckiego: Henryk Sosiński (prezes), Janusz Czeremuziński, Michai Domagała, Krzysztof Grzelak, Zbigniew Katużny, Bolesiaw Kołtun (+), Bogdan Karaśkiewicz, Jan Milko, Franciszek Mionskowski, Kazimierz Rola, Tadeusz Rot, Edward Smoczek, Tadeusz Kosiński, Andrzej Mucho. Na posiedzeniu ORŁ w Szczecinie, w dn. 21.12.00 powołano składy komisji problemowych: komisja hodowlana ­przew. kol. Zygmunt Cichocki, zastąpiony przez kol. Piotra Kmeta (członkowie: Ryszard Czeraszkiewicz, Karol Wysocki, Jan Wais, Ludwik Urbański, Szczepan Kucharski, Jerzy Ratajczak), komisja kynologiczna ­przew. kol. Janusz Walter (członkowie: Krzysztof Gawroński, Marek Jankowicz, Maciej Małecki, Jacek Pokorski, Leszek Antkowiak, Tomasz Łuczyński), komisja wyceny trofeów łowieckich - przew. kol. Ireneusz Kiryk (członkowie: Eugeniusz Klucznik, Waldemar Łaskawiec, Edward Smoczek, Zdzisław Świderski, Michai Wawryk, Krzysztof Grzelak, Ryszard Mruk, Zdzisław Wilk, Łukasz Plaskacz), komisja etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich - przew. kol. Józef Serdyński (członkowie: Ryszard Czeraszkiewicz, Elżbieta Grzelak, Przemysław Gromada, Franciszek Mionskowski, Wojiech Surwiito, Dariusz Janowski, Jan Sylwestrzak, Czesław Kwiatkowski), komisja odznaczeń łowieckich - przew. kol. Waldemar Łaskawiec (członkowie: Józef Ignaszewski, Józef Serdyński, Jan Masny, Zdzisiaw Pawlik, Witold Jaroma), komisja strzelectwa myśliwskiego - przew. kol. Zbigniew Boczek (członkowie: Krzysztof Kwieciński, Piotr Mikłasz, Saturnin Sztuka).

Łowiectwo polskie, a także ziemi szczecińskiej, weszło zatem w nowy wiek, w nową rzeczywistość związaną m.in. z dostosowywaniem działań związku do norm nakładanych przez Unię Europejską. Trzeba zaznaczyć, że jest to ważny okres przejściowy i kto wie, czy to właśnie on nie zaważy na przyszłości modelu polskiego łowiectwa. Koniecznością staje się podnoszenie wiedzy z zakresu ekologii, urządzania łowisk, gospodarki finansowej na szczeblu koła, organizowania turystyki kwalifikowanej dla myśliwych polskich i zagranicznych. Wielu działaczy potrafi się przygotować do tej sytuacji, we właściwy sposób prowadząc szczecińskie łowiectwo na drogę wysokich wymagań. W najbliższych latach czeka myśliwych próba: czy będziemy potrafili utrzymać tożsamość i wieloletnie tradycje w połączeniu z nowoczesnością i bardzo szybkim rozwojem gospodarczym? Patrząc 56 lat wstecz, widać jak inne byty to czasy, nawet na starych zdjęciach ludzie wydają się jakby spokojniejsi. Dzisiejszy świat bardzo się zmienia, wśród wielu ofert należy umieć wybrać te najlepsze, najbliższe ludzkiej naturze. Łowiectwo wraz z dorobkiem kultury, winno stanowić ostoję najwyższych doznań, nieprzemijających z tzw. „duchem czasu". Tak jak przyroda dla myśliwych, tak i oni niech stają się źródłem inspiracji i wzorców dla społeczeństwa.

Na  Okręgowym Zjezdzie Delegatów który odbył się 29.05.2005 r. dokonano wyboru Okręgowej Rady Łowieckiej ( Kol. Zygmunt LESZCZYŃSKI,  Kol. Zygmunt CICHOCKI, Kol. Roman BORKOWSKI. Kol. Krzysztof GRZELAK, Kol. Piotr KMET, Kol. Michał KRAJEWSKI, Kol. Zbyszek KIMEL, Kol. Czesław KWIATKOWSKI, Kol. Wojciech ŁOGIN, Kol. Piotr OSIŃSKI, Koll. Kazimierz PŁONKA, Kol. Zbigniew PRYWEREK, Kol. Władysław ROGA , Kol. Andrzej WYGANOWSKI, Kol. Wiesław ZIELENIEWSKI. 

 


 

Historia