KŁ "TUMAK" w Świnoujściu 
 
W uznaniu dotychczasowego dorobku, Koło Łowieckie "Tumak" zostało uhonorowane 8.04.1998 r. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Z kart historii: Koncepcja zorganizowania KŁ "Tumak" zrodziła się pod koniec 1962 r. W tym czasie w przedsiębiorstwie "Odra" w Świnoujściu uprawiało łowiectwo kilkunastu myśliwych zrzeszonych w miejscowym kole "Dzik". Inicjatorem był Julian Krawczyński, nieżyjący już dyrektor zakładu. Wkrótce powstała grupa złożona z 12 osób, która przystąpiła z zapałem do prac związanych z zawiązaniem koła. Trwały rozmowy z Powiatową Radą Łowiecką i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu. Dużą trudnością było uzyskanie nowych terenów łowieckich. Nadarzyła się okazja po rozwiązaniu koła "Jeleń" w Międzyzdrojach wiosną 1963 roku. Koledzy Eugeniusz Kozak i Patrycjusz Dudkiewicz opracowali projekt statutu. Potem odbyło się zebranie założycielskie 13.02.1963 r, podczas którego nadano nazwę Koło Łowieckie "Tumak" przy PPDiUR w ¦winoujściu. Skład pierwszego Zarządu Koła: prezes J. Krawczyński, łowczy W. Burawa, sekretarz E. Kozak, skarbnik R Dudkiewicz.
Do założycieli koła należy zaliczyć kolegów: E. Błaszkiewicza, W. Burawę, S. Dajerlinga, R Dudkiewicza, M. Kleszcza, E. Kozaka, J. Krawczyńskiego, J. Ryszkę i M. Staśkowiaka. W prawie 40-letniej historii koła granice obwodu niewiele się zmieniły, od 1997 r. obwody połączono i stanowią zwarty kompleks o pow. 14.712 ha. Obwód nr 6 graniczy z Wolińskim Parkiem Narodowym, jest to teren osobliwy bo położony na wyspie o urozmaiconej rzeźbie i bogactwie flory i fauny.
Pierwsze lata działalności: Na początku głównie zajmowano się sprawami ochrony łowisk i ich zagospodarowaniem. Tereny leśne byty niemal całkowicie pozbawione zwierzyny grubej. Wskutek masowego kłusownictwa, spotkanie sarny, dzika czy jelenia należało do rzadkości. W pierwszym sezonie działalności koła nie strzelono ani jednej sztuki zwierzyny grubej. Podczas pierwszej uroczystości hubertowskiej na stole pojawił się śledź, zabrakło bigosu z dziczyzną... Nawet te, zdawać by się mogło, prozaiczne sprawy, dowodziły smutnego faktu braku zwierzyny. Natomiast w pierwszym sezonie strzelono 18 lisów i 15 zajęcy. Dzięki dużemu doświadczeniu łowczego kol. W. Burawy, nakreślono kierunki działań w łowisku, łowczy potrafił też stworzyć atmosferę do pracy wśród członków i sympatyków koła. Po pięciu latach istnienia KŁ "Tumak", w sezonie 1967/68 strzelono 27 dzików, 15 saren i 11 jeleni. Wyniki zachęcały do podejmowania wysiłków na rzecz łowiska. W dalszych latach przybywało zwierzyny grubej i drobnej, wzrastały koszty na łowieckie zagospodarowanie obwodu. Liczba myśliwych wzrosła do 36 a Koło zyskało opinię dobrze funkcjonującej społeczności, którą łączyły: zapał i pasja łowiecka oraz chęć rzetelnej pracy.
Myśliwi: Aktualnie w kole poluje 79 myśliwych, a najwięcej kolegów w kole skupionych było pod koniec lat 80-tych kiedy liczba członków wynosiła 82. W porównaniu do początkowego stanu ilość myśliwych zwiększyła się dziewięciokrotnie. W ciągu 37 lat przez Koło przewinęło się 166 myśliwych, opuściło jego szeregi 87 kolegów. Spośród założycieli do dzisiaj polują: kol. E. Błaszkiewicz kol. J. Ryszka. Do dziś poluje w "Tumaku" kol. F. Ryszka, pionier łowiectwa na Ziemi Wolińskiej, odznaczony w 1998 r. "Złomem". Syn myśliwego Szymon Waligóra.
Przez cały okres działalności Koła, bardzo dobrze układa się współpraca z Nadleśnictwem Międzyzdroje, z administracją WPN oraz ZO PZŁ w Szczecinie. Do takiego stanu przyczyniają się kolejne Zarządy Koła. Funkcję prezesów pełnili kolejno koledzy: Julian Krawczyński, Julian Hebel, Jerzy Zygma
nowski, Tadeusz Bronowski, Władysław Bu-rawa, Ferdynand Ryszka, Mirosław Bursa, Lech Ziótkowski (aktualnie). Funkcję łowczego pełnili kolejno koledzy: Władysław Bura-wa, Ferdynand Ryszka, Tadeusz Bronowski, Roman Hanczaruk, Zbigniew Sarat, Jan Kurach (aktualnie). Spośród członków koła następujący koledzy zostali uhonorowani Medalami Zasługi Łowieckiej (z - złoty, s - srebrny, b - brązowy): F. Ryszka (b, s, z i "Złom"), T. Bronowski (b, s, z), W. Bacia (b, s), J. Ryszka (b, s), A. L. Ratajczyk (b, s), J. Temkowicz (b), J. Zygmanowski (b, s, z), J. Foryś (b), S. Więcek (b, s), W. Wojtowicz (b).
KŁ "Tumak" po 37 latach: Dzięki racjonalnej gospodarce łowieckiej, roczne pozyskanie zwierzyny grubej wielokrotnie wzrosło w porównaniu z pierwszym okresem funkcjonowania. W ostatnim sezonie tj. 2001/2002 pozyskano: 55 szt. jeleni, 188 szt. saren, 280 szt. dzików. W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do poprawy bazy żerowej. Dzięki rozbudowie bazy urządzeń łowiecko-hodowlanych skutecznie ograniczamy wielkość szkód łowieckich.
Pieczołowicie i sukcesywnie modernizowana jest stanica - "Zagroda", miejsce osobliwe, sentymentalne, nierozłącznie związane z wieloma myśliwskimi przygodami.
Koło współpracuje z młodzieżą oraz lokalną społecznością, propagując idee łowiectwa oraz poszanowania środowiska naturalnego.
Kultywujemy tradycje i zwyczaje łowieckie - polowania i myśliwskie uroczystości organizowane są z zachowaniem ceremoniału. Z inspiracji koła powstały dwie prace magisterskie o tematyce łowieckiej (tytuł jednej z nich to: "Język łowiecki myśliwych z Koła "Tumak" w Ś¦winoujściu").
Koło współpracuje z sąsiadującymi kołami "Dzik" i "Orzeł", a wymiernym efektem jest urządzenie wielofunkcyjnej strzelnicy w ¦winoujściu.
W ostatnim okresie koło wspiera program badawczy "Dzikie gęsi na Pomorzu Zachodnim" realizowany przez ZTO, dofinansowało VI Festiwal Ekologiczny w Wisełce. Stanica udostępniana jest dla młodzieży w celach edukacyjnych -organizowane są prelekcje, biwaki i pokazy łowieckie
"Zagroda" - siedziba koła Po polowaniu hubertowskim 2001 r. Przy paśniku

[Do góry]