WKŁ nr 272  "SŁONKA" w Szczecinie
          W 1963 roku przy 41 Pułku Zmechanizowanym w Szczecinie, z inicjatywy grupy oficerów, powstało Wojskowe Koło łowieckie "Słonka". W Dniu 3.03.1964 r. zostało wpisane do rejestru kół łowieckich województwa szczecińskiego. W chwili powstania koło liczyło 16 członków.
Data założenia:
3.03.1964 r.
Założycielami koła byli: 

ppłk Wiktor Grzanka - pierwszy prezes koła, 
kpt. Leszek Markwalt - łowczy,
plk.Kazimierz Pumdyk - sekretarz
komdr.por. Władysław Sokołowski - skarbnik

Obecny skład zarządu
prezes -Tadeusz Kosiński
łowczy - Kazimierz Soroko
podłowczy -  Zdzisław Frąckiewicz
sekretarz - Grzegorz Pietrek

Zasłużeni myśliwi: Kazimierz Anioł - przez 25 lat pełnił funkcję łowczego w kole. Walne zgromadzenie w 2000 r nadało mu tytuł Honorowego Członka Koła. Siedmiu członków koła odznaczonych jest medalami zasługi łowieckiej.

Łowisko: przydzielony kołu obwód łowiecki nr 120, położony jest na południowo-wschodnim krańcu Puszczy Wkrzańskiej i w całości obejmuje 10.284 ha powierzchni, z czego użytkowanych łowiecko jest 6.25 ha w tym 3.932 ha powierzchni leśnej. Powierzchnia leśna stanowo 38% powierzchni całkowitej. W 1964 r. na terenie obwodu nie było żadnych urządzeń łowieckich. Obecnie koło posiada: 36 ambon, 3 stodoły, 18 paśników. Koło uprawia 11.5 ha ziemi rolnej dla potrzeb dokarmiania zwierzyny. W sezonie łowieckim 1964/65 pozyskanie zwierzyny wynosiło:
sarna -12 szt, dziki - 9 szt
W sezonie łowieckim 2007/2008 pozyskanie zwierzyny wyniosło:
sarna - 84 szt, dziki - 140 szt.

Koło liczy obecnie 38 członków[Do góry]