Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2012 jubileusze obchodziły następujące koła:

 

60-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "GŁUSZEC" W SZCZECINIE

 

  60 lat temu w lipcu 1952 roku sześciu fascynatów myślistwa (Kazimierz Walczak, Franciszek Hajduk, Antoni Sawiniec, Jan Stefaniak, Wacław Kałużny i Stanisław Gołębiowski) powołali do życia koło łowieckie. Koło działało przy Poczcie Polskiej i nosiło wówczas nazwę „PZŁ Koło Łowieckie przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji”. W pierwszym roku działalności Koło Łowieckie „Głuszec” liczyło jedynie dwunastu członków. Dziś w szeregach Koła poluje 45 myśliwych. W chwili powstania Koło dzierżawiło dwa obwody łowieckie w okolicach Kamienia Pomorskiego oraz Stargardu Szczecińskiego. Ostateczne granice terenów łowieckich Koła przyjęto w 1964 r. Obecnie Koło „Głuszec” dzierżawi na dwóch obwodach łącznie 12586 ha powierzchni całkowitej. Początki gospodarki łowieckiej były trudne i to nie tylko dla Koła „Głuszec”. Brakowało zwierzyny grubej, dlatego pozyskiwano znikome jej ilości. Koło organizowało głównie polowania zbiorowe a w polowaniach indywidualnych brało udział niewielu myśliwych z powodu braku dobrej broni myśliwskiej i środków lokomocji. W latach późniejszych zaczęto częściej polować indywidualnie. Myśliwi mogli już kupić sztucery, a posiadacze prywatnych samochodów organizowali koleżeńskie wyjazdy na polowania indywidualne.
Od początku działalności Koło Głuszec nawiązało współpracę ze szkołami Podstawowymi w Przybiernowie, Ostromicach i Wysokiej Kamieńskiej w ramach, której prowadzi do dziś edukację ekologiczną i łowiecką. W roku 2007 Koło rozpoczęło współpracę z lokalną grupą działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, dla której organizuje rokrocznie warsztaty pod nazwą „Spotkania przy paśniku”. 
Również wśród „cywilów” Koło łowieckie ma wielu przyjaciół i sympatyków, czego dowodem są często organizowane i cieszące się dużym zainteresowaniem wystawy łowieckie i spotkania podczas festynów. W 55-tą rocznicę powstania Koła członkowie Koła ufundowali sztandar, który 4 listopada 2007 r. został poświęcony w Katedrze w Szczecinie.rzez 60 lat Koło „Głuszec” wybudowało własny domek myśliwski, zagospodarowało posesję przy domku, wybudowało wiatę, zakupiło 7 ha łąk oraz wydzierżawiło 6,70 ha ziemi ornej. Na dzierżawionych gruntach założono poletka produkcyjne i zaporowo-zgryzowe. Myśliwi Koła Łowieckiego „Głuszec” mogą poszczycić się nie tylko licznymi medalami za trofea łowieckie ale również sukcesami w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego. Przez lata drużyna Koło Łowieckiego „Głuszec” zajmowała wysoko punktowane miejsca na zawodach strzeleckich. Rocznie myśliwi z Koła „Głuszec” strzelają ponad 500 sztuk zwierzyny grubej. W okresie 60-letniej działalności zdobyto za trofea myśliwskie 6 złotych, 24 srebrne i 27 brązowych medali.
Okręgowa Rada Łowiecka w Szczecinie odznaczyła w 2002 roku Koło Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej, a w roku 2011 Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Uroczystości jubileuszowe z okazji sześćdziesięciolecia istnienia Koła rozpoczęły się 3 listopada 2012r. polowaniem Hubertowskim. Polowanie zapoczątkowała rocznicowa msza Hubertowska odprawiona przez zaprzyjaźnionego ks. Antoniego Włodarskiego. 
Najważniejsza uroczystość w ramach obchodów sześćdziesięciolecia Koła Łowieckiego „Głuszec” odbyła się 10 listopada 2012 roku, podczas której przedstawiciel Kapituły Odznaczeń – Kolega Józef Serdyński i Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie – Kolega Wiesław Dobrzeniecki wręczyli Złoty Medal Zasługi Łowieckiej Kołu i odznaczyli zasłużonych Koleżanki i Kolegów. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Lasów Państwo-
wych i władz administracyjnych. Po oficjalnych uroczystościach zaproszono do wspólnej biesiady trwającej do rana. Pozostaje życzyć aby kolejne jubileusze były również udane.

   


 

60-lecie KŁ Sokół w Szczecinie

  

Wojskowe Koło Łowieckie nr 206 „Sokół” założyło 17 członków w 1952 r. Było ono wojskową organizacją łowiectwa, zorganizowaną w oparciu o dekret „O Prawie Łowieckim” w powojennej Polsce. Dziś, po 60 latach, nasze grono liczy 80 myśliwych, którzy wspólnie realizują myśliwską pasję. Opiekujemy się dwoma obwodami łowieckimi. Jeden – nr 222, położony jest w Dolicach, a drugi – nr 214 w Żółwinie koło Recza. Na terenie obu obwodów wybudowaliśmy stanice myśliwskie. W Dolicach, wspólnymi siłami wybudowaliśmy nową stanicę, która jest naszą dumą i miejscem spotkań, wspólnie z naszymi rodzinami. Dzięki temu zawiązało się wiele przyjaźni. Łowiectwo to pasja, która nas łączy, jest sposobem na życie i źródłem satysfakcji, za którą stoi 60-letnia tradycja.

  

 

5-lecie KŁ Bór w Przemoczu


  

Początki naszego koła sięgają 1946 roku kiedy to powstaje pierwsze zrzeszenie polskich myśliwych w Szczecinie pod nazwą -„Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie”, a jako godło przyjmuje sylwetkę jelenia byka w skoku. Było to pierwsze zorganizowane i zalegalizowane koło łowieckie na terenach Pomorza Zachodniego, po przyłączeniu tych prastarych, piastowskich ziem do macierzy.Założycielami jego było 16 przedwojennych myśliwych, rekrutujących się z różnych regionów kraju: z wileńszczyzny, zza Buga, centralnych i południowych województw Polski. 
Do pierwszego zarządu Towarzystwa weszli koledzy: Wojciech Drewniak, Janusz Zbąski, Michał Banachowicz, Zbigniew Grossé. Pozostali członkowie założyciele to koledzy: Teodor Bachmiński, Edmund Borowiak, Jerzy Czerkas-Chodosowski, Stefan Kalbarczyk, Edmund Kubicki, Jan Kwiatkowski, Bolesław Łaskawiec, Alfred Mojzych, Lucjan Gulczyński, Czesław Turzański. Pierwszą siedzibą Szczecińskiego Towarzystwa Łowieckiego było prywatne mieszkanie kolegi Michała Banachowicza. Towarzystwo dzierżawiło wtedy tereny łowieckie od gmin w: Małkocinie, Krzemlinie, Żabowie, 
Wojtaszycach, Witnicy i innych. W pierwszych latach obszar dzierżawionych terenów wynosił 39 900 ha. Wydzierżawiono dalsze tak, że w roku 1950 ich areał wzrósł do 58 000 ha. Były to obwody polne z małymi kompleksami lasów, których powierzchnie nie przekraczały 200 ha, ze znaczną ilością zwierzyny drobnej jak: zające, ptactwo wodne, kuropatwy natomiast z mniejszą ilością zwierzyny grubej. W dniu 29 października 1952 roku Rada Ministrów wydała Dekret o Prawie Łowieckim. Dokument ten określał łowiectwo jako: „planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymogami ochrony przyrody”. Na mocy tego dekretu „Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie” przemianowane zostało na Koło Łowieckie Nr 1 w Szczecinie. Koło wydzierżawiło wówczas trzy obwody: nr 104 -Żabów, nr 112, później 127 - Krzemlin i nr 57 później 76. W 1958 roku obwód nr 104 zamieniony został na obwód 130 Barlinek, a następnie w 1959 roku na obwód 71 później 86 Nowe Warpno. Koło nasze na przestrzeni lat szybko zwiększało stan osobowy: 
– w 1960 roku w Kole polowało 13 osób;
– w 1986 roku w 40 roku istnienia koła -86 osób, 
– w 1996 roku, w 50-lecie istnienia Koła, stan członków wynosił 91 osób,
– w 2006 roku na 60 -lecie Koła stan ogółem 109 osób.
24 lutego 2008 roku nastąpiło bardzo ważne wydarzenie w historii Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. W tym dniu Walne Zgromadzenie Członków Koła zadecydowało o podziale Koła. Na bazie Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” powstało nowe Koło – „Bór” Przemocze, do którego przeszło 29 myśliwych i od tego dnia Koło to gospodaruje w obwodzie 161. 
Tak więc od roku 2008 Koło Łowieckie „Bór” w Przemoczu dzierżawi obwód 161 i aktualnie poluje w nim 30 myśliwych.Powierzchnia obwodu 8363 ha, w tym powierzchnia 
gruntów leśnych 1408 haAktualne plany łowieckie: jelenie - 46, sarny 100, dziki 260. Karma to około 60 ton, Kwota wypłaconych odszkodowań to około 100 tys.

 
             


    [Do góry]