Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2010 jubileusze obchodziły następujące koła:

60 - lecie KŁ "PUSZCZA" w Szczecinie

  Z okazji przypadającego jubileuszu najbardziej zasłużeni myśliwi zostali udekorowani sześcioma Medalami Zasługi Łowieckiej. Skład Zarządu w dniu jubileuszu był następujący: Andrzej Wróbel - prezes, Jan Springer - łowczy, Lucjan
Szczur - v-ce łowczy, Jerzy Pilarczyk - skarbnik, Mariusz Reginia - sekretarz.
W ramach uroczystych obchodów 50 - lecia Koła odbył się bal myśliwski w restauracji Fenix nad jeziorem Miedwie.
W balu uczestniczyli, zaproszeni goście, myśliwi i ich rodzinny oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich.

 60 - lecie KŁ "DZICZY LAS" w Swobnicy 


Koło Łowieckie "Dziczy Las" powstało w 1950 roku. Uroczyste obchody jubileuszu Koła miały miejsce 18 września 2010 r. Stan obecny Koła kształtuje się w sposób następujący: koło liczy 46 członków i 2 stażystów, gospodarka łowiecka prowadzona jest na 1 obwodzie o pow. 9 120 ha w tym około
4 300 ha lasu. Wkład i zaangażowanie w gospodarowanie łowiskiem odwzajemnia się dużą ilością zwierzyny, zgodnie z tradycyjnym przysłowiem "ten poluje - kto hoduje". W KŁ "Dziczy las" od dawna jest to wcielane w życie. Średnio w sezonie pozyskuje się 50 jeleni, 400 dzików, 150 saren. Koło posiada dużą ilość
urządzeń łowieckich. Koło posiada własną stanicę "Odyńcówkę", która jest miejscem spotkań myśliwych, miłośników i sympatyków łowiectwa. Pracami Koła kieruje zarząd w następującym składzie:
Kazimierz Płonka - prezes, Saturnin Sztuka - łowczy, Lech Antkowiak - podłowczy, Robert Ziemichód - sekretarz, Ryszard Chróściak - skarbnik.

 


60 - lecie KŁ "Sokół" w Szczecinie


Koło powstało jesienią 1950 roku z inicjatywy kol. Witolda Wojtowicza - pierwszego Łowczego koła, pod nazwą KŁ "Cyranka" w Szczecinie. W 1953 roku przyjęło nazwę "Sokół". Obecnie w szeregach "Sokoła" znajduje się 77 członków macierzystych i 2 niemacierzystych. Skład zarządu jest następujący: prezes - Sylwester Reda, łowczy - Wacław Gołębiewski, podłowczy - Tomasz Reda, skarbnik - Henryk Sarnowski, sekretarz - Krzysztof Tyczyński. Koło posiada 2 stanice myśliwskie (obw. nr 273 i 265), nowoczesny ciągnik, zestaw maszyn rolniczych, przyczepy oraz 35,5 ha gruntów uprawnych (poletka zgryzowe, produkcyjne, pasy zaporowe). Corocznie wykaszanych jest 85 ha łąk śródleśnych, prowadzone są nasadzenia krzewów. Koło z własnych środków zakupuje co roku 300 szt. bażantów, które są wpuszczane do łowiska. Duży nacisk kładzie się na walkę z kłusownictwem. Organizowane są akcje "Potrzask" przy silnym wsparciu służb mundurowych. Kto gospodaruje ten poluje. Myśliwi z "Sokoła" pozyskali w ostatnim sezonie: 92 jelenie, 3 daniele, 639 dzików, 218 saren i sporo zwierzyny drobnej. Ilość przekłada się na jakość. Koło przez cały okres swej działalności odnotowało w pozyskaniu: 13 medalowych wieńców jelenia, 5 parostków rogaczy i 10 dziczych oręży. Członkowie Koła mają się czym pochwalić także w innych dziedzinach. W "Sokole" istnieje spora grupa dobrych strzelców: Z. Tymosiewicz, A. Godlewski, J. Żurawski, T. Reda. Koło co roku organizuje mini zawody strzeleckie, a ich zwycięzcy reprezentują Koło na mistrzostwach okręgu w Pucicach. Oprócz strzelectwa myśliwi angażują się w popularyzację tradycji łowieckich. W kole od dawna polowali dobrze trąbiący sygnaliści, organizowane są co roku uroczyste hubertowiny po każdym polowaniu hubertowskim, a jubileusze Koła są okazją do organizacji pięknych wystaw. Ostatnia z nich miała swe miejsce na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, gdzie z okazji 50 - lecia istnienia Koła (2000 r.) przygotowano piękną ekspozycję dotyczącą łowiectwa, dostępną dla społeczności Szczecina. Wzorowo układa się Kołu współpraca z młodzieżą szkolną. W Brwicach już od 10 lat przeprowadzana jest Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, gdzie pomysłodawcą i fundatorem wszystkich nagród jest KŁ "Sokół" w Szczecinie, a w Policach co roku Koło nagradza uczniów z najlepszymi wynikami cennymi nagrodami rzeczowymi. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 sierpnia 2010 roku na terenie obiektu Koła w miejscowości Wieńkowo. Punktem kulminacyjnym imprezy było odsłonięcie pamiątkowej tablicy, upamiętniającej 60 lat istnienia Koła. Fundatorem obelisku są wszyscy członkowie Koła. Podczas części oficjalnej dokonano również symbolicznego wkopania sosenek wokół obelisku, co ma symbolizować współistnienie myśliwego
z Ojczystą przyrodą.  


60 - lecie WKŁ Nr 269 "BAŻANT" w SzczecinieKoło powstało w 1950 roku przy 12 Pułku Korpusu Bezpieczeństwa. Jego założycielami byli kol. Czesław Piotrowski, kol Grzegorz Marszałek, Mieczysław Kuci, Tadeusz Kwieciński. Koło początkowo liczyło 14 członków, obecnie skupia 43 w tym 3 niemacierzystych. W 1958 roku nastąpiło połączenie Koła KBW z Kołem WOP. W 1971 roku, gdy do obwodu zaczęto wpuszczać bażanty, Walne Zgromadzenie Członków Koła nadało mu nazwę "BAŻANT". W 1978 roku podjęto decyzję w sprawie odremontowania i adoptowania dla potrzeb myśliwych domku w Pargowie, któremu nieżyjący już kol. Otton Wojtekun wymyślił nazwę "U Kaduka" a otwarcia dokonał w dniu św. Huberta 1979 r. ówczesny prezes Koła kol. Władysław Zawadzki. W 2002 roku nieżyjący już wspaniały myśliwy i kolega wieloletni Prezes Koła Władysław Olejnik wraz z kol. Ryszardem Wierzbickim rozpoczęli starania o nadanie Sztandaru dla Koła i tak w 2003 roku w sierpniu, Koło otrzymało sztandar i jednocześnie zostało odznaczone "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej". W 2005 roku z okazji 55 - lecia Koła odsłonięto tablicę pamiątkową przy domku w Pargowie "Tym co odeszli w krainę wiecznych łowów". Kolejno myśliwi Ryszard Wierzbicki z synem Bartłomiejem zrealizowali ścieżkę dydaktyczną "Młodzież, Przyroda, Myśliwi" o długości 1,5 km, z szeregiem tablic o tematyce przyrodniczej w przepięknej okolicy położonej wzdłuż Odry Zachodniej w pobliżu Pargowa. Otwarcie jej nastąpiło we wrześniu 2006 r. Praca z młodzieżą szkolną prowadzona przez kol. Karola Antoniuka i innych myśliwych zaowocowała nadaniem imienia św. Huberta Szkole Podstawowej w Kołbaskowie. Uroczystości nadania imienia w październiku 2007 roku prowadził prezes Koła kol. Jerzy Zawada.
Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 121 o powierzchni 14438 ha, w tym grunty leśne 1328 ha, który położony jest na terenie gmin Kołbaskowo, Dobra i Gryfino. Koło w ostatnich trzech latach głównie w wyniku wielkiego zaangażowania kol. Tomasza Kruzla zajmuje się z pozytywnym skutkiem introdukcją kuropatwy i dzikiego królika.

Minęło 60 lat zbiorowego wysiłku kolejnych pokoleń myśliwych. Za całokształt pracy w prowadzeniu działalności hodowlano - łowieckiej, działalność proekologiczną, odnowienie gatunku królika, bażanta i kuropatwy, współpracę z młodzieżą i kultywowanie tradycji myśliwskich. Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie odznaczyła Koło Łowieckie "Bażant" najwyższym odznaczeniem łowieckim nadanym w 2010 r. "ZŁOMEM". Uroczystości 60 - lecia rozpoczęły się 25.09.2010 r. Mszą św. w Kościele Parafialnym w Kołbaskowie.
Mszę prowadził nasz kol. myśliwy ks. Krzysztof Tracz. W uroczystościach udział wzięła Wojskowa Orkiestra Garnizonowa oraz sygnaliści myśliwscy Zespół "GRYF". Zaproszeni goście to: Prezes ORŁ w Szczecinie kol. Zygmunt Leszczyński, członkowie ZO PZŁ, przedstawiciele Straży Granicznej, władz samorządowych
i wojskowych a przede wszystkim myśliwi wraz z rodzinami i okolicznym społeczeństwem. Oprócz odznaczenia
dla Koła w roku jubileuszowym kol. Józef Serdyński członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich wraz z kol. Zygmuntem Leszczyńskim odznaczyli "Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej" kol. Jerzego Zawadę, kol. Henryka Kozerę, kol. Ryszarda Wierzbickiego. "Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej" kol. Karola Antoniuka, natomiast medalem "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej" kol. Józefa Margoszczyna. Piknik myśliwski odbył się na boisku gminnym w Kołbaskowie gdzie serwowano tylko myśliwskie specjały. Wieczorem rozpoczął się bal z okazji 60 - lecia w Resteuracji "Dworski" w Przecławiu, gdzie bawiono się do białego rana. Zarząd Koła od kilku lat pracujący w niezmiennym składzie i wybrany na koleją kadencję to: Prezes Koła jednocześnie Prezes Sądu Łowieckiego przy ZO PZŁ w Szczecinie, cieszący się dużym zaufaniem kol. Jerzy Zawada, Łowczy - Ryszard Wierzbicki, Podłowczy - Janusz Mazur, Skarbnik - Karol Antoniuk, Sekretarz - Tomasz Kruzel, odpowiedzialny za współpracę ze szkołami kol. Stanisław Brysik, strażnik Łowiecki - kol. Henryk Kozera.

 

 


45 - lecie KŁ "Grz ywacz" w Stargardzie Szczecińskim


W obecności zaproszonych gości z władz terenowych, Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie, Administracji Lasów Państwowych, rodzin, delegacji zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich oraz mieszkańców Bielkowa k. Kobylanki - w dniu 25.09.2010 r. odbyły się uroczystości nadania sztandaru Kołu Łowieckiemu "Grzywacz" z okazji 45 - lecia istnienia Koła. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele w Bielkowie, którą to w asyście pocztów sztandarowych, przy dźwiękach rogów myśliwskich celebrowali: Proboszcz Parafii Kobylanka - Ks. Feliks Łobos i kapelan szczecińskich myśliwych - Ks. Jacek Fabiszak. Szczególnie uroczystą i doniosłą chwilą mszy było poświęcenie i wręczenie sztandaru, który to z rąk Prezesa ORŁ w Szczecinie Kol. Zygmunta Leszczyńskiego przyjął Prezes Koła Kol. Ksawery Nyks. Chrzestnymi nadania sztandaru byli: Wójt Gminy Stargard Szczeciński - Kazimierz Szarżanowicz oraz członkini naszego Koła Kol. Anna Liśkiewicz. Po zakończonej mszy i uroczystym wbiciu pamiątkowych gwoździ - nastąpiła część oficjalna obchodów Święta Koła. Referat okolicznościowy wygłosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Kol. Zygmunt Rogoziński, w którym szczegółowo przedstawił historię oraz dorobek Koła. Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Po uroczystych wystąpieniach zaproszonych gości Kol. Zygmunt Leszczyński wręczył Kołu Łowieckiemu "Grzywacz" Medal "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń dla członków Koła. Z medalami na piersiach, w radosnych nastrojach, rozpoczęto biesiadę myśliwską, która przy dźwiękach orkiestry trwała do białego rana . Toastom, wspomnieniom i tańcom nie było końca. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierowano do seniorów i najbardziej aktywnych członków Koła, w tym do członków poprzedniego Zarządu Koła to jest do kolegów: Ksawerego Nyksa - Prezesa Koła, Tomasza Grubby - Łowczego Koła, Andrzeja Zbroszczyka - Skarbnika Koła, Henryka Krawczyka - Sekretarza Koła, czyli do tych, którzy w dużej mierze przyczynili się do obecnego dorobku Koła. W skład obecnego Zarząd Koła Łowieckiego "Grzywacz" wchodzą: Ksawery Nyksa - Prezes Koła, Tomasz Grubba - Łowczy Koła, Andrzej Zbroszczyk - Skarbnika Koła, Zbigniew Huryń - Sekretarz Koła. Mieliśmy ten ogromny zaszczyt i przyjemność przygotować i zorganizować uroczyste obchody naszego podwójnego święta. Korzystając z okazji, w imieniu Zarządu Koła Łowieckiego "Grzywacz" składam tą drogą serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim członkom naszego Koła i ich najbliższym na dalsze lata przygody łowieckiej oraz całej braci myśliwskiej szczecińskiego okręgu łowieckiego.


60 - lecie KŁ "Rogacz" w Stargardzie Szczecińskim


W dniu 2 października 2010 roku Koło Łowieckie "ROGACZ" w Stargardzie Szcz. obchodziło swój Jubileusz
60 - lecia istnienia. Był to historyczny moment dla Koła z uwagi na fakt, iż zostało ono odznaczone "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej" oraz został mu nadany Sztandar, którego na rynku Starego Miasta w Stargardzie poświęcenia dokonał ks. Jacek Fabiszak - Duszpasterz Myśliwych Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej oraz ks. Prałat Henryk Ozga i były myśliwy tego Koła ks. Tomasz Sałapata. Rodzicami chrzestnymi zostali Aleksandra Skubis - Biuro Polowań "TRYTON" oraz Waldemar Łabuń - senior myśliwych KŁ "Rogacz". Na jubileusz Koła zaproszono wielu gości. Władze Samorządowe reprezentowali: Starosta Powiatowy - Waldemar Gil, Prezydent Miasta - Sławomir Pajor, Poseł na Sejm - Sławomir Preiss, Wójt Gminy Stargard - Kazimierz Szarżanowicz, Burmistrz Gminy Suchań - Stanisława Bodnar, Burmistrz Gminy Dobrzany - Jan Prościak zaś Władze Łowieckie - Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie - Zygmunt Leszczyński oraz Łowczy Okręgowy - Wiesław Dobrzeniecki. Przybyli Członkowie Koła z rodzinami, poczty sztandarowe, Prezesi Kół "Knieja" w Szczecinie, "Knieja" w Stargardzie, "Eskulap" w Stargardzie, "Daniel" w Stargardzie oraz liczni mieszkańcy naszego miasta. Prezes Koła witając gości przedstawił również krótką historię Koła. Od gości popłynęła rzeka podziękowań i życzeń oraz przekazano szereg bardzo cennych upominków. Atmosferze uroczystości towarzyszyła wystawa trofeów łowieckich, przygotowana przez członków Koła, a szczególny nastrój stworzył Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Dobrzański złoty szpon" z KŁ "Knieja" w Szczecinie. Po uroczystości, podczas której odznaczono 23 myśliwych, uczestnicy udali się do Katedry aby wziąć udział we mszy świętej. Po kościele zgromadzeni przeszli do restauracji "Ratuszowa" na uroczysty obiad i tradycyjnego torta. Podczas uroczystości goście mieli okazję dokonać wpisu do Kroniki Koła. Koło Łowieckie "ROGACZ" gospodaruje na 17 650 ha, należy do niego 68 myśliwych i 7 Stażystów. W dniu jubileuszu Kołem kierował Zarząd w składzie: prezes - Stanisław Daszkowski, łowczy - Stanisław Błaszczyk, podłowczy - Konrad Kawa, sekretarz - Zbigniew Piński, skarbnik - Jerzy Pasieka, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest kol. Ryszard Warszawski.


50 - lecie KŁ "Ryś" w Nowogardzie


14 stycznia 1960 roku grupa 14 zapaleńców założyła KŁ "Ryś" w Nowogardzie, które to 22 lutego 1960 roku zostało zatwierdzone przez Szczecińską Wojewódzką Radę Łowiecką. Do dnia dzisiejszego Koło rozrosło się do 73 członków. Obecnie Zarząd Koła pracuje w składzie: Prezes - Gieryń Arnold, Łowczy - Skibiszewski Mariusz, Podłowczy - Soszka Paweł, Skarbnik - Kowalczyk Henryk, Sekretarz - Chlebowski Jacek. Podstawą funkcjonowania Koła jest prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, ograniczanie liczebności drapieżników, współdziałanie z właścicielami lasów i gruntów ornych, budowa urządzeń łowieckich, uprawa poletek żerowych, zgryzowych, produkcyjnych oraz dokarmianie zwierzyny. KŁ "Ryś" w Nowogardzie gospodaruje na obwodzie nr 110 (dawne obw. nr 44, 51, 52), którego powierzchnia wynosi 22 752 ha (w tym 4492 ha obszarów leśnych). Nasze tereny łowieckie obfitują w dziki, sarny i jelenie. W sezonie 2009/2010 pozyskaliśmy 345 szt. zwierzyny czarnej i 272 szt. zwierzyny płowej, dla porównania w sezonie 1964/1965 pozyskano tylko 3 szt. zwierzyny czarnej i 11 szt. Zwierzyny płowej. Tak jak wszędzie brakuje zwierzyny drobnej więc od wielu lat myśliwi z Koła konsekwentnie i wytrwale zasiedlają łowiska w bażanty i króliki. Koło może poszczycić się licznymi trofeami medalowymi, jak i dobrą kadrą strzelecką, której sukcesy nieraz widoczne były na mistrzostwach naszego okręgu. Sukcesy odnoszone są także w dziedzinie zagospodarowania obwodu. W roku 1985 było tylko 12 szt. ambon dzisiaj jest ich aż 162 szt., podobnie jest z lizawkami, dawniej było 42 szt. obecnie jest ich ok. 100 szt., to tylko jeden z licznych przykładów pozytywnie zmieniającej się gospodarki łowieckiej w naszym Kole. "Ryś" współpracuje ze szkołami w zakresie ochrony środowiska, przez wiele lat sprawował patronat nad szkołą
podstawową w Długołęce. Organizowane są dla młodzieży wyjazdy w teren, działania na rzecz ochrony przyrody, przekazując tym samym praktyczną wiedzę o łowiectwie. W roku 2004 rozpoczęto prace związane z przekształceniem obiektu w Krasnołęce, który służył dotychczas jako magazyn aszowy na stanice myśliwską. Prace adaptacyjne i modernizacyjne w większości zostały wykonane przez członków Koła z zasobów własnych jakie Koło posiada. Domek otrzymał nazwę "Rysiówka" i jest dziś chlubą Koła. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce 28 sierpnia 2010 r. w Krasnołęce. Rozpoczęła je polowa Msza Hubertowska, na której dokonano poświęcenia sztandaru Koła. Obecny na jubileuszu Prezes ORŁ w Szczecinie odznaczył Koło Medalem "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". Przedstawiono rys historyczny Koła i odznaczono zasłużonych myśliwych. Część oficjalną zakończyła biesiada myśliwska. 


Wszystkie zamieszczone w całości  teksty pochodzą od  kół łowieckich.

 


 
                         [Do góry]