Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2007 jubileusze obchodziły następujące koła:

60 - lecie KŁ "HUBERTUS" w Mieszkowicach

     W tym roku Koło Łowieckie "Hubertus" w Mieszko-wicach świętowało jubileusz 60 - lecia działalności. Jest to jedno z najstarszych Kół Łowieckich na Ziemi Szczecińskiej. W związku z tym wydarzeniem zaplanowano cykl imprez okolicznościowych. W październiku na strzelnicy myśliwskiej odbyły się zawody strzeleckie dla reprezentacji okolicznych Kół Łowieckich, zwyciężyła drużyna "Hubertusa". 
Dzień 3 listopada wszyscy myśliwi obchodzą jako święto swojego patrona św. Huberta. Z tej okazji odbyło się uroczyste "Hubertowskie" polowanie zbiorowe w lasach mieszkowickich. Bór darzył obficie, a królem polowania został kol. Sebastian Dąbski. Na zakończenie polowania myśliwi wraz z rodzinami uczestniczyli w Mszy polowej sprawowanej przez honorowego kapelana mieszkowickich myśliwych ks. Andrzeja Tychońca z Zielina. Po Mszy dla upamiętnienia jubileuszu 60 - lecia odsłonięto i poświęco-no pamiątkowy kamienny obelisk usytuowany przy strzelnicy myśliwskiej koło siedziby Nadleśnictwa Mieszkowice. 
Z racji Jubileuszu Koło Łowieckie "Hubertus" zorganizowało wystawę przyrodniczo - łowiecką w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, którą w ciągu 10 dni odwiedziło ponad 1200 osób, głównie uczniów szkół z okolicznych gmin. Tu także odbyły się 18 listopada Okręgowe Dni św. Huberta. O godz. 13.00 kolumna pocztów sztandarowych przemaszerowała ulicami miasta z Domu Kultury do Kościoła parafialnego na Okręgową Mszę Hubertowską, którą koncelebrował ks. Jacek Fabiszak - Kapelan Szczecińskich Myśliwych. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Gryf" ze Szczecina. Po Mszy Św. poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Mieszka I, gdzie złożono wiązanki kwiatów. 
Przemarsz powrócił do Domu Kultury, gdzie odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala z okazji 60 - lecia KŁ "Hubertus", którą prowadził Prezes Koła kol. Włodzimierz Nosal. Dorobek 60 - lecia zaprezentował Sekretarz Koła kol. Jan Dąbski. Po odczycie Prezes ORŁ w Szczecinie wraz z Łowczym Okręgowym wręczyli odznaczenia łowieckie oraz regionalne Medale Zasługi. W trakcie gali ogłoszono wyniki konkursu plastycznego i fotograficznego zorganizowanych przez Koło Łowieckie wspólnie z Nadleśnictwem Mieszkowice. Konkursy kierowane były do dzieci szkół podstawowych, średnich i gimnazjów oraz wychowanków Ośrodka Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Nagrodzeni uczniowie oraz ich wychowawcy otrzymali nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy. 
Wszyscy członkowie Koła i obecni goście otrzymali dyplomy honorowe oraz jubileuszowe odznaki 60 - lecia KŁ "Hubertus".

 

Wystawa łowiecka

Uroczystość wręczania odznaczeń 

60 - lecie KŁ "Ryś" w Stargardzie Szczecińskim

       Koło Łowieckie "Ryś" w Stargardzie Szczecińskim po-wstało w 1947 roku. Na dzień dzisiejszy liczy 56 członków i 5 stażystów. Aktualnie koło dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 18502 ha. Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2006/07 kształtowało się na poziomie: jelenie - 42 sztuki, dziki - 150 sztuk, sarny - 175 sztuk. 
Koło posiada własną działkę o pow. 1,92 ha oraz dzierżawi 25 ha użytków rolnych z przeznaczeniem na poletka zgryzowe i produkcyjne. Koło dysponuje własnym ciągnikiem, sprzętem rolniczym oraz dwoma pojazdami służącymi do transportu myśliwych i naganki na polowaniach zbiorowych. 
Od wielu lat Koło uczestniczy w promocji łowiectwa na te-renie powiatu stargardzkiego. Corocznie organizowane są kon-kursy i prelekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej. Koło współpracuje ze szkolnym kołem LOP w Kamiennym Moście, młodzież uczestniczy w akcjach sadzenia lasu oraz wspólnie z myśliwymi w akcjach "Wnyk". 
W miejscowości Lublino k/Chociwla Koło posiada siedzibę "Rysiówkę". W stanicy znajduje się sala kominkowa, kuch-nia, łazienki oraz pokoje hotelowe dla myśliwych. 
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 21 lipca 2007 roku w siedzibie Koła. Poprzedziła je uroczysta Msza polowa, którą odprawił kapelan myśliwych ks. Jacek Fabiszak z udziałem Ze-społu Sygnalistów Myśliwskich "Gryf". Po Mszy prowadzący kol. Krzysztof Zych przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Burmistrz Chociwla, V-ce Starosta Powiatu Stargardzkiego, Pre-zes Biura polowań Target Tours, przedstawiciele Nadleśnictwa Dobrzany oraz sąsiednich Kół Łowieckich, a także rodziny myśliwych i sympatycy łowiectwa. Następnie głos zabrał Prezes Koła kol. Stanisław Mrozik, który w krótkim wystąpieniu przedstawił historię Koła. W dalszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie i nadanie sztandaru ufundowanego przez członków Koła. Rodzicami Chrzestnymi zostali Pani Burmistrz Chociwla Ewa Ludwińska oraz Pan Dariusz Pleśniak Prezes firmy Target Tours z Warszawy. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru Kol. Włodzimierz Hojan - Honorowy Prezes Koła dokonał symbolicznego wbicia gwoździa w drzewiec sztandaru. Przy dźwiękach rogów myśliwskich Koło "Ryś" otrzymało sztandar z rąk Prezesa ORŁ w Szczecinie Zygmunta Leszczyńskiego, który jednocześnie udekorował sztandar najwyższym odznaczeniem łowieckim "Złomem". Podczas uroczystości dokonano dekoracji członków Koła Medalami Zasługi Łowieckiej i odznaczeniami regionalny-mi. Po zakończeniu części oficjalnej prowadzący zaprosił do biesiady myśliwskiej. Uroczystości towarzyszyła wystawa łowiecka przedstawiająca 60 - letni dorobek Koła. Zabawa taneczna, do której przygrywał zespół "Aplauz" zakończyła się wraz z nad-chodzącym świtem. 

Członkowie KŁ "Ryś" w Stargardzie Szczecińskim

 


60 - lecie KŁ "Orzeł" w Śmierdnicy

      Koło Łowieckie "Orzeł" w Śmierdnicy powstało w 1946 roku. Poluje w nim obecnie 50 myśliwych. Koło dzierżawi jeden obwód łowiecki - nr 194 o pow. prawie 10 tys ha. Łowiska Koła obejmują znaczący fragment Puszczy Bukowej - największego w Polsce zwartego kompleksu litej buczyny. Obszar bardzo atrakcyjny pod względem przyrodniczym: 6 rezerwatów przyrody, pomniki przyrody i liczne punkty widokowe. Ze względu na swe niepowtarzalne walory powo-łano na tym terenie Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcze Szczecińskie". Występuje tu silna populacja jelenia, dzika i sarny, a bliskość łowiska od Szczecina czyni go bardzo atrakcyjnym łowiecko. 
Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2006/07 kształtowało się na poziomie: jelenie - 31 szt., dziki - 226 szt., sarny - 100 szt. Koło uprawia 5,5 ha łąk i 19 ha poletek łowieckich. Koło "Orzeł" od lat prowadzi stałą współpracę z Zespołem Szkół w Kołbaczu i Gimnazjum na Osiedlu Słonecznym w Szczeci-nie. Organizowane są konkursu wiedzy przyrodniczej i akcje zwalczania kłusownictwa. 
Chociaż Jubileusz 60 - lecia istnienia Koła minął w roku 2006, obchody zorganizowano 20 stycznia 2007 roku w Glin-nej. Rozpoczęła je Msza Hubertowska odprawiona przez Kapelana Szczecińskich Myśliwych w asyście myśliwskiej muzy-ki. Podczas Mszy Św. dokonano poświęcenia sztandaru Koła, a kol. Józef Serdyński - członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich udekorował sztandar Koła "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej". Fundatorem sztandaru są wszyscy członkowie Koła. Po Mszy Św. odbyła się uroczysta gala, na której po od-czytaniu historii i dorobku Koła wręczono myśliwym z "Orła" okolicznościowe medale z okazji 60 - lecia Koła. Część oficjalną zakończyła myśliwska biesiada. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino, wójt Gminy Stare Czarnowo, przedstawiciele ORŁ w Szczecinie, rodziny myśliwych i zaproszeni goście. 
Z okazji Jubileuszu członkowie Koła zorganizowali w Glinnej pokaźną wystawę trofeów łowieckich. Warto tu dodać, iż w Kole pozyskano 11 medalowych jeleni byków, a najcięższy dzik ważył 165 kg. Było zatem czym się pochwalić. 

Członkowie KŁ "Orzeł" Szczecin - Śmierdnica

 


60 - lecie KŁ "Lis" Błotno w Nowogardzie 

       Koło Łowieckie "Lis" Błotno w Nowogardzie powstało 20.04.1947 roku. Liczy obecnie 53 członków + 4 stażystów. Koło dzierżawi obwód nr 84 o powierzchni 18012 ha, w tym 4673 ha lasów, obejmujący część Puszczy Goleniowskiej w Nadleśnictwach Nowogard i Rokita. Teren ten ukształtowany jest równinnie z niewielkimi ufałdowaniami, mocno zalesiony w zachodniej i północnej części obwodu. Na tym obszarze jest sporo trudno dostępnych moczarów śródleśnych, na których mają swoją ostoję jelenie i dziki. Odbywają się tam wspaniałe rykowiska. Rejony środkowe, wschodnie i południowe obwodu są typowo rolnicze z niewielkimi kompleksami leśnymi. Na tym terenie najliczniejsze populacje ma sarna i dzik. Większość od-strzału kozłów jest realizowana na terenach polnych. 
Koło współpracuje od szeregu lat z trzema Szkołami Podstawowymi znajdującymi się w dzierżawionym terenie - SP w Błotnie, SP nr 4 w Nowogardzie i SP w Orzechowie. Wspólnie z młodzieżą organizowane są wyjazdy w teren w celu zbierania wnyków, a także różnotematyczne konkursy dla dzieci i młodzieży. Koło posiada w stałej uprawie 15,20 ha poletek żerowych i 10,40 ha łąk. 
Pozyskanie zwierzyny w ostatnim dziesięcioleciu (lata 1997/2006) przedstawia się następująco: jelenie - 680 szt., dziki - 1308 szt., sarny - 1593 szt. Rekordowym wieńcem w Kole jest wieniec pozyskany przez kol. Kazimierza Czyżaka w 1987 roku wyceniony na złoty medal - 210.99 pkt. Oprócz tego Koło posiada jeszcze 7 wieńców srebrnomedalowych, 9 brązowomedalowych. W pa-rostkach rogaczy znajduje się 1 srebrny medal i 1 brązowy, a w orężach dziczych 2 medale srebrne i 5 brązowych. 
Jubileusz 60 - lecia działalności "Lisa" obchodzono 3 listopada 2007 roku w Domu Biesiadnym "U HENIA" w Nowogardzie. W uroczystości uczestniczyło 50 osób - myśliwi, a także zaprosze-ni goście i przedstawiciele prasy: Kazimierz Ziemba - burmistrz Nowogardu, Zygmunt Leszczyński - prezes ORŁ, Wiesław Dobrzeniecki - przewodniczący ZO PZŁ, Tadeusz Piotrowski - nad-leśniczy Nadleśnictwa Nowogard, Andrzej Garguliński - dzienni-karz "Dziennika Nowogardzkiego". Przemówienie wygłosił kol. Stanisław Korkosz - prezes Koła, który przedstawił krótki rys historyczny i osiągnięcia w dziedzinie gospodarki łowieckiej. Głos zabrali również: Prezes ORŁ w Szczecinie, Burmistrz Nowo-gardu i nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogard. Następnie wręczono odznaczenia kolegom oraz odznaczono Koło Medalem "Za Zasługi Dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". Takie od-znaczenie otrzymali również kol. Stanisław Korkosz i kol. Jan Styrna. Wszyscy zwiedzili wystawę trofeów, zdjęć i opracowań przedstawiających przedsięwzięcia w Kole w minionych latach. Rozdano okolicznościowe znaczki oraz opracowanie książkowe pod nazwą "Biuletyn nr 2 Koła Łowieckiego "Lis" Błotno w Nowogardzie. Lata 2003-2006" autorstwa kol. Andrzeja Pędziszczaka. Wykonano zbiorowe zdjęcie wszystkich zebranych. Uroczystość zakończono wspólną biesiadą z pieczonym dzikiem. 

Członkowie KŁ "Lis" Błotno w Nowogardzie przy pokocie60 - lecie KŁ "Knieja" w Resku

     Koło Łowieckie "Knieja" w Resku powstało w 1947 roku. Obecny skład osobowy Koła wynosi 57 członków. Koło dzierżawi obecnie 3 obwody łowieckie w okolicach Reska. Pierwszy z nich - nr 81 o pow. 5321 ha znajduje się w mozaikowatym terenie z 30 % - owym udziałem lasów w ogólnej powierzchni obwodu. Drugi - nr 83 o pow. 4040 ha poło-żony jest w dorzeczu rzeki Gardominki. Obwód jest ostoją silnej populacji jelenia. Corocznie widuje się tu wspaniałe rykowiska. Trzeci obwód - nr 109 o pow. 6454 ha z czego ponad 40 % zajmują tereny leśne. W tym łowisku ma swój bieg jedna z najczystszych rzek Pomorza - Ukleja. Występują w niej nieliczne już w kraju pstrągi. Obwód jest dobrą ostoja dla dzika i jelenia. Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2006/07 osiągnęło następujące wartości: jeleń - 35 szt., dzik - 240 szt., sarna - 140 szt., lis - 60 szt. "Knieja" prowadzi na stałe uprawę 47 ha łąk. 
Koło na co dzień współpracuje ze Szkołami i społecznością lokalną. Cyklicznie organizuje też w okresie listopada Mszę Hubertowską w Płotach. 
Uroczystości Jubileuszowe w Kole rozpoczęły się 30 czerwca 2007 r. piknikiem rodzinnym w gospodarstwie agroturystycznym "Żurawi Krzyk" w Radowie Małym. 24 listopada 2007 r. odbył się natomiast Bal Hubertowski w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Las" w Pogorzelicy. Pośród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się m.in. Pre-zes ORŁ w Szczecinie Zygmunt Leszczyński, Burmistrz Mia-sta i Gminy Resko Arkadiusz Czerwiński, Prezes KŁ "Knieja" w Szczecinie Stanisław Swora, Prezes KŁ "Żubr" w Szczecinie Andrzej Wais, Prezes KŁ "Eskulap" w Stargardzie Szczecińskim Czesław Kwiatkowski, Prezes Paget Tours Grzegorz Borkowski. Podczas jubileuszowych obchodów Prezes ORŁ w Szczecinie odznaczył Koło "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej". 
Dorobek Koła to nie tylko imprezy czy uroczystości, ale i także myśliwskie trofea. Koło posiada obecnie 15 medalowych wieńców jeleni (1 - złoty, 4 - srebrne i 10 - brązowych), a także 3 medalowe parostki rogaczy (2 - złote i 1 - brązowy).

Członkowie KŁ "Knieja" w Resku60 - lecie WKŁ "Łoś" w Goleniowie

     WKŁ nr 217 "Łoś" w Goleniowie powstało 1 września 1957 roku. Liczy obecnie 52 członków i dzierżawi 2 obwody łowieckie. Pierwszy z nich (nr 154) jest obwodem polnym, położonym w dorzeczu rzeki Ukleja. Liczna mozaikowatość pól, bagien i lasów sprzyja występowaniu znacznej ilości zwierzyny. Do niedawna jeszcze na obwodzie pojawiały się łosie, a ostatnio zaobserwowano migrujące tędy żubry. Na jeziorze Okrzeja od 3 lat mają miejsce wieczorne złoty dzikich gęsi. 
Drugi obwód (nr 159) jest obwodem leśnym z wyłączeniem sporego obszaru pod lotnisko w Goleniowie i obręb militarny. Łowisko to stanowi północny fragment Puszczy Goleniowskiej. Na obwodzie tym występuje grupa potężnych dębów - obecnie pomniki przyrody. Występują tu jelenie, dziki, sarny, lisy. 
Pozyskanie zwierzyny na obu obwodach przedstawia się następująco: jelenie - 12 szt., dziki - 165 szt., sarny - 117 szt., lisy - 57 szt., jenoty - 20 szt. Koło prowadzi długoletnią współpracę ze Szkołami Podstawowymi w Mostach i Dobrej Nowogardzkiej. Cyklicznie prowadzone są pogadanki i prelekcje dla dzieci, a dla rodzin myśliwych styczniowe spotkania w kniei. Koło powierzyło młodzieży szkolnej dwa paśniki pod stałą opiekę w okresie dokarmiania zwierzyny. 
Goleniowski "Łoś" uprawia 9 ha poletek łowieckich i 6 ha łąk. Obecnie zakupiono 11 ha gruntów rolnych pod dalsze zagospodarowanie łowieckie. 
Jubileusz 60 - lecia istnienia Koła był obchodzony 21 lip-ca 2007 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Sarni Las" koło Nowogardu. Pośród gości zaproszonych znaleźli się m.in. Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Starostowie Powiatów Goleniów i Łobez, Nadleśniczowie Nadleśnictw Goleniów, Łobez, Nowogard, a także leśniczowie, rodziny myśliwych i przyjaciele Koła. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 11.00 sygnałem "Powita-nie". Otwarcia dokonał Prezes Koła kol. Henryk Stasieczek, który przedstawił jego historię. Następnym punktem ceremonii było uroczyste nadanie Sztandaru dla WKŁ "Łoś" w Goleniowie przez Prezesa ORŁ w Szczecinie. Akt Nadania odczytali rodzice chrzestni (Pani Maria Stachowiak i Pan Konrad Sworowski). Po tej ceremonii dokonano odnowienia ślubowania myśliwskiego przez nemrodów z "Łosia". Duszpasterz Myśliwych ks. Jacek Fabiszak poświęcił nowo nadany Kołu sztandar. Symbolicznego wbicia gwoździ w imieniu braci myśliwskiej do-konali Prezes ORŁ w Szczecinie i Łowczy Okręgowy. 
Pod nowo otrzymanym sztandarem Prezes ORŁ w Szczeci-nie odznaczył zasłużonych myśliwych odznaczeniami łowieckimi. 
Po wystąpieniu gości i złożeniu symbolicznych gratulacji na-stąpiło wyprowadzenie sztandaru i rozpoczęła się myśliwska biesiada. Natomiast wieczorem o godz. 20.00 odbył się Bal Hubertowski, który zakończył się o brzasku kolejnego dnia.

Członkowie WKŁ nr 217 "Łoś" w Goleniowie 60 - lecie KŁ "Jeleń" w Łobzie

    
Koło Łowieckie "Jeleń" w Łobzie powstało w 1947 roku. Skład osobowy Koła to 52 członków. Na dziś dzień Koło po-siada dwie stanice - Hubertówki o nazwach "Zwierzynek" i "Strzmiele", z których myśliwi często korzystają w trakcie polowania. 
Koło "Jeleń" dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 14 tys. ha. Obwód nr 152 stanowi leśny, zwarty kompleks z okalającymi go polami i łąkami, w którym znajdują się jeziora: Głębokie, Karnice, Rekowo. Doskonała ostoja dla jeleni i dzików. Obwód nr 155 to obwód typowo polny, bogaty w akweny wodne, trzcinowiska i użytki ekologiczne (jeziora: Woświn, Mielno, Sambór Duży, Sambór Mały). Oprócz zwierzyny grubej bytuje tu też spora populacja ptactwa wodnego. Związane jest to z dużym udziałem wód w tym łowisku. Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2006/07 wynosiło: jelenie - 34 szt., dziki - 180 szt., sarny - 138 szt. 
Koło od kilku lat prowadzi woliery z kuropatwami, z któ-ych odchowane osobniki są wpuszczane do łowiska. W 2002 roku wprowadzono do łowiska daniele, a w 2005 roku dzikie króliki. "Jeleń" prowadzi stałą współpracę ze Szkołami Pod-stawowymi nr 2 i 3 oraz ZHP w Łobzie. Opiekę nad młodzieżą prowadzi kol. Tadeusz Rabiejewski - myśliwy z największym stażem w Kole. 
Obchody Jubileuszu 60 - lecia Koła odbyły się w dwóch etapach. W dniu 27 października 2007 r. w miejscowości Pustkowo odbył się uroczysty Bal Myśliwski w ramach obchodów Jubileuszu Koła. Otwierając Bal Prezes Koła - Jan Szymko powitał zebranych i gości koła, m.in. Prezesa ORŁ w Szczecinie, Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez, Wójta Gminy Radowo Małe, dzierżawców gruntów i rodziny myśliwych. Następnie przedstawił historię oraz osiągnięcia Koła. Z okazji 60 - lecia istnienia KŁ "Jeleń" w Łobzie Prezes ORŁ w Szczecinie kol. Zygmunt Leszczyński w ciepłych słowach podziękował myśliwym i Zarządowi Koła za dotychczasowe osiągnięcia i życzył kontynuacji pracy na dotychczasowym poziomie. Przekazał na ręce Prezesa Koła list gratulacyjny od Szczecińskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Następnie dokonano uroczystego wręczenia pamiątkowych kordelasów dla wszystkich członków Koła z grawerowanym napisem rocznicowym i nazwiskiem myśliwego. Część oficjalną zakończyło zaproszenie do Myśliwskiego Balu. 
Drugi etap świętowania Jubileuszu miał miejsce 4 listopada 2007 r. Tego dnia odbyła się Myśliwska Biesiada, na którą oprócz rodzin myśliwych zaproszono również mieszkańców obwodu łowieckiego nr 155. 55 - lecie KŁ "Jeleń" w Maszewie

    
Koło liczy obecnie 50 - ciu członków. Siedziba Koła mieści się w miejscowości Nastazin, gdzie posiadamy obiekt nazywany "Ostoja". W obiekcie tym znajduje się duża świetlica, w której odbywają się zebrania i różne imprezy okolicznościowe oraz magazyny do przechowywania karmy na zimę. 
W tym roku nasze Koło obchodziło jubileusz 55 - cio lecia istnienia. Z tej okazji odbyły się dwie imprezy. Pierwsza z nich miała miejsce dnia 08 września 2007 r. O godzinie 9.00 na strzelnicy w Pucicach odbyły się zawody strzeleckie o mistrzostwo Koła. Pierwsze miejsce zdobył kol. G. Czarniak, drugie kol. R. Zasławski, trzecie kol. K. Winnicki. Następnie o godz. 18.00 w siedzibie Koła w Nastazinie odbyło się wręczenie nagród dla zwycięzców zawodów i rozdanie okolicznościowych statuetek oraz biesiada dla wszystkich członków Koła i zaproszonych gości. Zabawa zakończyła się o poranku dnia następnego. 
Druga impreza z okazji obchodów 55 - cio lecia Koła odbyła się tradycyjnie w dniu św. Huberta. O godzinie 8.00 rozpoczeło się Polowanie Hubertowskie, na którym pozyskano jedną łanię, trzy dziki (w tym jeden o wadze 115 kg pozyskany przez Kol. R. Wrzoska i drugi o wadze 110 kg pozyskany przez Kol. K. Winnickiego) oraz dwa lisy. Królem polowania został Kol. J. Cieślak. 
Po polowaniu odbyła się uroczysta biesiada dla członków Koła wraz z rodzinami.

Członkowie KŁ "Jeleń" w Maszewie55 - lecie KŁ "Głuszec" w Szczecinie

    
Koło Łowieckie "Głuszec" w Szczecinie powstało w 1952 roku. Liczy obecnie 45 członków macierzystych i 3 staży-stów; skład Zarządu: Prezes - Andrzej Przanowski, Łowczy - Henryk Walczak, Skarbnik - Henryk Bogdański, Sekretarz - Alicja Gąsiorek. 
Szczeciński "Głuszec" prowadzi gospodarkę na dwóch obwodach łowieckich: Obwód nr 58 (nadleśnictwo Rokita) o pow. 7888 ha - obwód leśny. Łowisko to stanowi ostatni człon Puszczy Goleniowskiej obfitujący w wielowiekowe drzewostany oraz różnorodne runo leśne. Doskonałe warunki do bytowania znajduje tu jeleń i dzik. Obwód nr 190 (nad-leśnictwo Dobrzany) o pow. 4692 ha - obwód polny. Prawdziwą "perełką" tego łowiska są stawy rybne Dzwonowo (350 ha wody) - akwen obfitujący w wiele gatunków wszelakiego ptactwa wodnego, m.in.; dzikie gęsi, dzikie kaczki, cza-ple oraz orły. Myśliwską atrakcję stanowią także trzcinowiska otaczające stawy - matecznik i ostoja mocnej populacji dzika. Jako ciekawostkę warto dodać, iż na terenie tego obwodu pozyskano parostki rogacza wycenione na 164, 67 pkt. CIC - obecny rekord okręgu szczecińskiego! Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2005/06 przedstawiało się następująco: jelenie - 58 szt., dziki - 220 szt., sarny - 205 szt., lisy - 70 szt., dzikie gęsi - 70 szt., dzikie kaczki - 150 szt. Koło posiada własne łąki na obwodzie nr 58 o pow. 7 ha. 
Koło "Głuszec" prowadzi czynną współpracę ze Szkołami na obwodzie nr 58 w Ostromicach i Wysokiej Kamieńskiej, organizując warsztaty łowieckie dla dzieci, majówki dla młodzieży szkolnej i lokalnej ludności, a także biorąc udział w festynach okolicznościowych organizowanych przez władze gminne. 
Jubileusz Koła obchodzono w kilku etapach. Przed Polowaniem Hubertowskim w dniu 03.11.2007 r. Ksiądz Proboszcz parafii Kartlewo odprawił Mszę Św. polową wraz z po-święceniem Kapliczki Św. Huberta i tablicy pamiątkowej "Tym co odeszli w Krainę Wiecznych Łowów". Dnia 04.11.2007 r. w Katedrze Szczecińskiej nastąpiło poświecenie sztandaru Koła, natomiast dnia 10.11.2007 r. w Restauracji "Sedina" podczas Balu Jubileuszowego miało miejsce uroczyste prze-kazanie sztandaru Koła przez władze ORŁ. Sztandar został ufundowany przez członków Koła, a rodzicami chrzestnymi zostali Pani Dominika Cymbała i Pan Józef Skrzypiec. Po-śród gości zaproszonych na uroczystości znaleźli się m.in.: Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Wójt Gminy Przybiernów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita. Na uroczystości miało miejsce wręczenie odznaczeń łowieckich zasłużonym członkom, a kol. Andrzej Przanowski i Henryk Walczak otrzymali Medal "Za Zasługi Dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". 

Członkowie KŁ "Głuszec" w Szczecinie


50 - lecie KŁ "Bielik" w Szczecinie

    
Koło Łowieckie "Bielik" przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie obchodziło w tym roku Jubileusz 50 - lecia istnienia. Przebiegał on w dwóch etapach. 
Pierwszym było uroczyste Polowanie Hubertowskie, które odbyło się 27.10.2007 r. Rozpoczęcie polowania poprzedzone zostało Mszą Hubertowską w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzywinie Gryfińskim. Udział we Mszy Św. wzięli członkowie Koła, zaproszeni goście, w tym wójt gminy Widuchowa Pan Michał Lidwin, nauczyciele i uczniowie Szkół Podstawowych w Krzywinie i Żelechowie oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Udekorowaniem Kościoła zajęli się członkowie Koła oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywinie i Żelechowie. Po Mszy Św. odbyło się polowanie zakończone ogniskiem i biesiadą myśliwską na polanie przy kwaterze Koła. 
Drugim etapem obchodów był bal zorganizowany dnia 3 listopada 2007 r. w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym RDLP w Pogorzelicy, w którym oprócz członków Koła wraz z rodzinami udział wzięli przedstawiciele RDLP w Szczecinie, członkowie władz okręgowych PZŁ, władze gminy Widuchowa i sołectwa Żelechowo, właściciele gospodarstw rolnych posiadający obszary polne na terenie dzierżawionego przez Koło obwodu, przedstawiciele biur polowań oraz firm prowadzących skup zwierzyny. Bal został poprzedzony częścią oficjalną, w czasie której sztandar Koła został odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim, nadanym Kołu przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich - "Złomem". Członkowie Koła kol. B. Fikiel, R. Kucharski, A. Pietras, K. Grzelak zostali odznaczeni Medalem "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". 
W podziękowaniu za wieloletni wkład pracy zasłużeni członkowie Koła zostali wyróżnieni okolicznościowymi statuetkami. Statuetki wręczono również osobom i organizacjom w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Kołem. W czasie uroczystości Koło otrzymało wiele upominków i życzeń dalszej owocnej współpracy od przedstawicieli zaproszonych gości. 
Po części oficjalnej odbyła się uroczysta kolacja połączona z balem, który trwał do samego rana.

Uczestnicy Mszy Hubertowskiej 


50 - lecie KŁ "Szarak" w Warszawie

    
Koło Łowieckie "Szarak" w Warszawie powstało 19 marca 1957 roku w Warszawie. Liczy obecnie 38 członków i 4 stażystów. Koło gospodaruje na jednym obwodzie o pow. prawie 12.000 ha. Teren urozmaicony morenowymi pagórkami z polodowcowymi jeziorami w dolinach, z których rozciąga się widok na szeroką dolinę Odry. Duże kompleksy leśne pokryte morzem młodników, litymi drzewostanami sosnowymi z domieszką brzozy, dębu a także modrzewia. Występująca zwierzyna to jeleń, dzik, sarna, wyjątkowo daniel i wilk oraz lis, jenot, szop pracz, kuna, w dużej ilości borsuk. Ostatnio kilka par bobrów. Wiele gatunków ptactwa jak, kaczki, gęsi i wiele innych, aż po lęgowe czarne bociany, żurawie a nawet orły bieliki. Pozyskanie zwierzyny przedstawia się następująco: jeleń - 48 szt., dzik - 150 szt., sarna - 63 szt. 
Koło od lat prowadzi współpracę ze Szkołami Podstawowymi w Moryniu i Czelinie, gdzie sponsoruje działalność Koła Młodych Ekologów, organizuje ogniska i pogadanki w lesie, zakupiło zestaw map szkolnych, a także pomogło finansowo przy wydaniu kalendarza szkolnego. Warszawski "Szarak" użytkuje łowiecko 26 ha gruntów uprawnych i łąk, na które to działania Koło otrzymało unijne dotacje. Myśliwi posiadają wspaniałą stanicę - "Szarakówkę" stanowiącą część leśniczówki Siegniew. 
Jubileusz 50 - lecia Koło obchodziło w dniach 26 - 27 października 2007 roku. W pierwszym dniu odbyło się: uroczyste pasowanie na myśliwych dwóch nowych członków Koła, odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego kamienia dla uczczenia 50 - lecia Koła, poświęcenie nowo ufundowanej kaplicy z postacią Świętego Huberta, Polowanie Hubertow-skie dla członków Koła i zaproszonych gości. Po polowaniu odbyła się uroczysta biesiada przy ognisku. 
Drugiego dnia miało miejsce składanie kwiatów na grobach byłych członków Koła oraz na cmentarzu żołnierzy 1 Armii WP w Siekierkach, Uroczysta Hubertowska Msza Św. odprawiana w XIII wiecznym kościele w Moryniu, na którą zostali zaproszeni oficjalni goście (m.in. Łowczy Okręgowy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice, Burmistrz Gminy i Miasta Moryń, Prezes firmy "Target Tours", Dyrektor Regionalny firmy "Agro Bor Louisa" i in.) oraz okoliczni mieszkańcy. Po południu odbyło się zebranie członków Koła wraz z zaproszonymi gośćmi i członkami rodzin, a po zebraniu na terenie Ośrodka wypoczynkowego "Savana" bal myśliwski do białego rana. 
Podczas uroczystości Koło zostało odznaczone "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej" i Medalem "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". Odznaczenia regionalne otrzymali również kol. Jerzy Jakubczyk, Dorota Kamińska, Krzysztof Kamiński, Sylweriusz Kowalski, Jarosław Nowicki, Ludomir Nowicki, Tadeusz Ruchniak. Całość jubileuszu uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Echo" przy ZO PZŁ w Warszawie. 

Członkowie KŁ "Szarak" w Warszawie na odprawie 


50 - lecie KŁ "Łoś" w Szczecinie

    
Koło Łowieckie "Łoś" w Szczecinie powstało w czerwcu 1957 roku. Liczy obecnie 50 członków, w tym 3 niemacierzystych. Koło posiada stanicę - Hubertówkę zlokalizowaną na leśnej polanie w obwodzie łowieckim nr 228. 
Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej po-wierzchni 12.389 ha. Obw. łow. nr 291 na terenie Nadleśnictwa Dębno o pow. 4.839 ha (2.658 ha lasu) i obw. łow. nr 228 na terenie Nadleśnictwa Gryfino o pow. 7.550 ha, (1.044 ha lasu), który jest bardzo urozmaicony topograficznie, gdyż obejmuje teren Międzyodrza. Jest to obszar idealny do polowania na ptactwo łowne (między rzekami: Odra Zachodnia i Odra Wschodnia - Regalica), zaprezentowany w pierwszym polskim albumie pt. "Dolina Dolnej Odry" znakomitego szczecińskiego fotografika przyrody Marka Cichonia. Sezon łowiecki 2006/2007 zakończono pozyskaniem: jelenie - 18 szt., sarna - 45 szt., dziki - 88 szt. 
W okresie 50 - lecia istnienia Koła, systematycznie i konsekwentnie prowadzona była gospodarka łowiecko - hodowlana. Stwarzane są nowe miejsca bytowania zwierzyny. Zagospodarowywane są nieużytki poprzez nowe nasadzenia drzew, drogi leśne obsadzane są jarzębiną i wieloletnim łubinem. Prowadzona jest przebudowa poletek śródleśnych przez wprowadzanie nowych odmian upraw. 
Koło uczestniczy w pracach z młodzieżą, od przedszkola po młodzież starszą, organizując i prowadząc spotkania na tematy łowieckie i przyrodnicze. Organizowane jest zbieranie kasztanów, żołędzi i buczyny, a pozyskany pokarm wykładamy w łowisku. Bieżąca współpraca z samorządami lokalnymi i władzami terenowymi oraz miejscową ludnością pomaga w walce z kłusownictwem i wnykarstwem. 
Jubileusz 50 - lecia Koła poprzedziła okolicznościowa Msza Św. w Kościele pw. św. Ojca Pio w Pniewie, celebrowana przez kapelana myśliwych ks. Augustyna Koziora za członków Koła, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Spotkanie Jubileuszowe odbyło się 26.10.2007 r. w motelu "Saga" w Pniewie. Po powitaniu przez Prezesa Koła kol. Krzysztofa Karyczaka zaproszonych gości i kolegów myśliwych z rodzinami, przystąpiono do uroczystości wręczania odznaczeń łowieckich. Najwyższe odznaczenie łowieckie - "Złom" otrzymał kol. Jan Mucha, natomiast Koło otrzymało "Złoty Medal Zasługi Łowieckiej". Następnie dokonano wręczenia pozostałych odznaczeń, jak i symbolicznych dyplomów i pamiątek od zaproszonych gości. 
Podczas biesiadowania przy muzyce kol. Prezes przypomniał zebranym historię powstania Koła. Przyjęcie nazwy i godła (głowa łosia), kolegów założycieli (12), tereny polowań i notowania pozyskanej zwierzyny, pierwsze władze Koła - Zarząd w składzie: Edward Więk - przewodniczący, Stefan Leoniuk - łowczy, Eugeniusz Prądzyński - sekretarz, Zygmunt Chłoń - skarbnik. W podsumowaniu kol. Prezes zwrócił uwagę na obecny stan personalny, terytoria łowisk i posiadane zasoby materialno - finansowe Koła. 
Uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną okazję degustacji specjalnie przygotowanych potraw myśliwskich z okazji Złotych Godów Koła. 

Członkowie KŁ "Łoś" w Szczecinie 


50 - lecie KŁ "Przepiórka" w Pyrzycach

    
Koło Łowieckie "Przepiórka" w Pyrzycach powstało w 1957 roku. Skupia obecnie w swych szeregach 37 członków. Dzierżawi dwa obwody polne (okolice Pyrzyc i Stargar-du Szcz.) z dużą ilością remiz śródpolnych, zbiorników wodnych i trzcinowisk, w których bytują dziki, sarny, drapieżniki a przede wszystkim bardzo liczne ptactwo wodne. Na tutejszych akwenach gniazduje dość licznie gęś gęgawa. Koło pozyskuje rocznie ok. 60 szt. dzików, 60 szt. saren, 50 szt. dzikich gęsi i 60 szt. dzikich kaczek. 
Pyrzycka "Przepiórka" prowadzi od wielu lat introdukcje bażanta, dzikiego królika a także wolierową hodowlę kuropatwy. Na stałe Koło współpracuje z pyrzyckim przedszkolem "Biedronka", gdzie myśliwi organizują spotkania, prelekcje, wycieczki w plener czy wspólne dokarmiania zwierzyny. 
Uroczystość 50 - lecia Koła odbyła się 10.11.2007 roku w Pyrzycach. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Koła, który na wstępie przywitał zaproszonych gości i myśliwych wraz z rodzi-nami. W swoim wystąpieniu Prezes przypomniał historię Koła, jego dokonania w 50 - letniej historii, a także zadania i prace jakie Koło wykonuje na rzecz łowiectwa i ochrony środowiska. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce Prezesa Koła złożyli gratulacje i upominki związane z Jubileuszem. 
Po tej ceremonii nastąpił moment wręczania odznaczeń łowieckich. Zakończenie części oficjalnej było sygnałem do rozpoczęcia myśliwskiego balu, który to tradycyjnie zakończył się wraz z bladym świtem. 

Członkowie KŁ "Przepiórka" w Pyrzycach 


45 - lecie KŁ "Eskulap" w Stargardzie Szczecińskim

    
W sierpniowy dzień 2007 roku, w sosnowej scenerii kniei nad Regą spotkali się członkowie Koła Łowieckiego "Eskulap" w Stargardzie Szczecińskim, by uczcić doniosły jubileusz 45 - rocznicy powstania Koła. Miejsce spotkania jest szczególne, bo znajduje się tam domek otoczony ze wszystkich stron młodym lasem. Jakby zapomniany i tajemniczy od 1972 roku idealnie służy myśliwym Koła Łowieckiego "Eskula
Właśnie tam myśliwi zaprosili swoich dostojnych gości. Uroczystość rozpoczął Prezes Koła kol. Czesław Kwiatkowski, który powitał kolegów myśliwych i w ich imieniu wszystkich zaproszonych. Wspomniał także tych myśliwych, którzy odeszli już do Krainy Wiecznych Łowów. 
Następnie Ksiądz Kapelan odprawił "Mszę Hubertowską krótką", w trakcie której, w asyście rodziców chrzestnych (Anna Pudełek i Ryszard Pietrzykowski) dokonał poświęcenia sztandaru. Fundatorami sztandaru byli myśliwi i przyjaciele Koła. 
Po Mszy Św. Pan Grzegorz Borkowski, w imieniu wszystkich fundatorów, wbił tradycyjny gwóźdź w drzewce sztandaru, a rodzice chrzestni oddali poświęcony sztandar Prezesowi ORŁ, który to wręczył go dla Koła Łowieckiego "Eskulap" na ręce Czesława Kwiatkowskiego - Prezesa Koła. 
Następnie Prezes ORŁ wraz z Łowczym Okręgowym udekorowali nowo poświęcony i wręczony sztandar "Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej". 
W dalszej części uroczystości nastąpiła dekoracja Medalami "Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej". Okolicznościowe dyplomy i plakietki otrzymali także koledzy, którzy szczególnie ofiarnie pracowali nad przygotowaniem uroczystości, a wśród nich Witold Bogalecki, nie będący członkiem PZŁ, ale od wielu lat, na równi z kolegami myśliwymi, pracujący na rzecz łowiectwa i ochrony przyrody. 
Następnie odbyła się biesiada myśliwska, w czasie której można było oglądać wystawę łowiecką przygotowaną pod kierunkiem Kolegi Medarda Bajdaka. Dzieci znakomicie bawiły się podczas zabaw i konkursów z nagrodami, przygotowanych przez Koleżankę Elżbietę Kuc. Na podkreślenie zasługuje też przygotowanie części oficjalnej wraz z wystrojem ołtarza pod nadzorem Kolegi Jaremy Czechowskiego. Dumę widać było w oczach Państwa Rakowieckich kiedy ich syn Tomek piękną grą na rogu myśliwskim, towarzyszył Kapelanowi podczas celebry Mszy Hubertowskiej i uświetniał dalszą część uroczystości. 
Zabawa, konkursy, wspomnienia i żarty trwały do blade-go świtu, do chwili aż ostatnie iskierki uleciały z gasnącego ogniska. Pozostanie w pamięci atmosfera święta, sztandar i Medal Zasługi Łowieckiej oraz muzyka myśliwska, przeplatana symfonią szumiącego lasu, przelatujących puszczyków, szeleszczących liści i gwiazd mrugających na firmamencie, zdających się szeptać "Darz Bór…" 
Członkami Zarządu Koła Łowieckiego "Eskulap" w roku jubileuszu są Anna Bogalecka - sekretarz, Zygmunt Wierciński - łowczy, Marek Rakowiecki - wicełowczy, Tomasz Pytlik - skarbnik oraz Czesław Kwiatkowski - prezes.


 

Wszystkie zamieszczone w całości  teksty pochodzą od  kół łowieckich.

 


 
                         [Do góry]