Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2006 jubileusze obchodziły następujące koła:

60 - lecie KŁ "Bór" w Szczecinie 

      Koło Łowieckie "Bór" w Szczecinie powstało w 1946 roku jako pierwsze w Szczecinie, zarejestrowane pod nazwą "Szczecińskie Towarzystwo Łowieckie" z godłem jelenia byka w skoku. Liczy obecnie 110 członków. 
Kolo dzierżawi 3 obwody łowieckie: nr 117 - obwód typowo leśny o pow. ca 5 600 ha litego boru sosnowego, nie posiadający pół uprawnych. Od zachodu styka się z granicą państwa, a od północy z Zalewem Szczecińskim. Obwód bogaty w zwierzynę płową głównie jelenie, oraz w mniejszej ilości sarny i daniele. Dziki występują w ograniczonym zakresie i jest to zasługa systematycznego dokarmiania; nr 161 - obwód polno-leśny o pow. ca 7 500 ha. Krajobraz rolniczy z dużą ilością zadrzewień i kęp drzewostanów. Zmienna ilość występującej zwierzyny skutkuje stosunkowo niewielkimi planami. Bardzo dobra jakość osobnicza sarny. Jelenie przechodnie, stan dzików względnie dobry; nr 263 - obwód o pow. ok. 4 500 ha typowo polny z jedną kępą lasu o pow. ok. 950 ha. Bogate łowiska, zasobne w dziki, jelenie i sarny. Las bukowo-dębowy z odnowieniami naturalnymi, z dużą ilością mokrych dołków. Wokoło uprawiane gleby pszenno-buraczane dające doskonałe warunki żerowe dla zwierzyny. W ostatnim sezonie pozyskano: jelenie - 130 szt., daniele - 4 szt., dziki - 314 szt., sarny - 242 szt. 
Koło od wielu lat prowadzi introdukcję bażanta, w sposób ciągły w obwodzie nr 263 i w odstępach co parę lat w pozostałych łowiskach. Z całości obwodów wydzielone zostało ok. 200 ha powierzchni wyłączonej z polowania jako ostoja zwierzyny. We wszystkich obwodach prowadzona jest uprawa łąk i pól, za co Koło uzyskuje dotacje z UE. Każdego roku "Bór" organizuje dla młodzieży szkolnej: konkursy plastyczne, spotkania o charakterze pogadanek oraz wycieczki do obwodów powiązane z dokarmianiem i gawędami łowieckimi. Ponadto Koło finansuje różne przedsięwzięcia dla szkół (w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunów z Koła). Na strzelnicy Koła organizowane są spotkania dla pracowników nctw, Policji czy rodzin myśliwych. Koło opiekuje się także kaplicą św. Huberta w Karsznie. 
"Bór" posiada 3 stanice: "Ostoję", "Kotlinę" i "Gawrę" zlokalizowane w sercu każdego z 3 obwodów. 
Obchody 60 - lecia szczecińskiego "Boru" objęły cały sezon łowiecki 2006/07. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło w dniu 10 czerwca 2006 roku na strzelnicy Koła w obwodzie nr 161. W ramach święta Koła odbyły się zawody strzeleckie o "Puchar Koła", Hubertowska Msza polowa i uroczysta biesiada myśliwska. Pośród gości zaproszonych znaleźli się m.in.: nadleśniczowie, starostowie, burmistrzowie i przedstawiciele okręgowych władz łowieckich. Z okazji 60 - lecia powstania "Boru" opracowano monografię Koła, a także wybito jubileuszowe znaczki z jego aktualnym symbolem - "trzy świerki". W roku jubileuszu nadano także odznaczenia łowieckie: Złom - Ryszard Kucewicz, Złote Medale Zasługi Łowieckiej: Edward Filary, Andrzej Mucho, Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej - Andrzej Pyrczek, Tadeusz Szyszyło.

60 - lecie KŁ "Szarak" w Szczecinie 

       Koło łowieckie "Szarak" w Szczecinie zostało założone w pierwszej połowie 1946 roku. Obecna ilość członków wynosi 81 osób. Koło gospodaruje na 2 obwodach łowieckich: nr 114 i 256. Pierwszy z nich to obwód leśny o pow. 8642 ha. Przeważają na nim bory sosnowe z dość liczną domieszką świerka i modrzewia. Prawdziwą "perełką" obwodu jest rezerwat torfowiskowo - faunistyczny "Olszanka". W obwodzie tym pozyskuje się głównie zwierzynę grubą - jelenie, dziki. Obwód nr 256 to natomiast królestwo drobnego zwierza. Jest on polnym obwodem o pow. 12431 ha. Brak w pobliżu większych ośrodków przemysłowych, jak i stosunkowo trudna dostępność terenu są z pewnością znaczną zaletą tego łowiska. 
Pozyskanie zwierzyny w ostatnim sezonie kształtowało się na następującym poziomie: jelenie - 78 szt., dziki - 274 szt., sarny - 58 szt., lisy - 179 szt., jenoty - 29 szt. 
"Szarak" posiada 2 stanice myśliwskie - Stepnica i Płońsko. Domki są w pełni wyposażone: ogrzewanie, bieżąca woda, łazienki, kuchnie. Tak dobrze przygotowana baza znacznie podwyższa komfort wykonywania polowania. 
Koło prowadzi w obw. 256 wolierową hodowlę bażanta w celu wzbogacenia istniejącej populacji, a w obw. 114 uprawiana jest znaczna ilość poletek zaporowych i łąk śródleśnych, co zapobiega migracji zwierząt na pola uprawne. Oprócz hodowli ważna jest również edukacja młodszych pokoleń. Myśliwi od wielu lat współpracują z wieloma szkołami, a w szczególności z Publiczną Szkołą Podstawową w Kłodzinie oraz Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Stepnicy. 
Uroczystości jubileuszowe miały miejsce 4 listopada 2006 roku w Restauracji "Wczasowa" w Stepnicy. Ob-chody 60 - lecia Koła poprzedziła uroczysta Msza Hubetowska w kościele parafialnym w Stepnicy. Po powrocie do restauracji uroczystość rozpoczął Prezes Koła podsumowując w swym przemówieniu dorobek Koła, jego historię i zasługi poszczególnych członków. Na gali obecny był jeden z założycieli "Szaraka". Po Prezesie głos zabrali zaproszeni goście i przyjaciele Koła. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, szkół pod-stawowych, nadleśnictw Goleniów i Choszczno. W trakcie uroczystości kol. Jan Masny i Janusz Kuźma zostali odznaczeni Medalem Za Zasługi Dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej. Zakończenie przemówień dało początek zabawie myśliwskiej, podczas której ogłoszono wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Koło dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stepnicy. Całość imprezy uświetniał muzyką myśliwską Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Prenzlau.


60 - lecie KŁ "Knieja" w Goleniowie

       Koło Łowieckie "Knieja" w Goleniowie powstało w II połowie 1946 roku. Stan osobowy na dzień jubileuszu wynosił 53 członków i 1 stażysta. 
Aktualnie Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 13189 ha. Obwód łowiecki nr 160 to obwód leśny, gdzie grunty leśne stanowią 55,40% powierzchni co daje 2022 ha lasu oraz obwód łowiecki nr 158 o powierzchni 9514 ha w tym 27,27% gruntów leśnych. Oby-dwa obwody położone są na terenie Puszczy Goleniowskiej i stanowią bardzo atrakcyjny teren dla bytowania dzikiego zwierza. Pozyskanie zwierzyny w sezonie 2005/06 kształtowało się na poziomie: jelenie - 26 sztuk, dziki - 62 sztuki, sarny - 223 sztuki. 
Koło dzierżawi 47 ha użytków rolniczych w postaci gruntów ornych, na których prowadzona jest uprawa roślin rolniczych z przeznaczeniem na poletka zgryzowe oraz łąki, które są stale wykaszane. Podkreślenia wymaga fakt stałej współpracy z Publicznymi Szkołami Podstawowymi w Dębicach i Osinie oraz Państwowym Domem Dziecka w Mostach. Ostatnio dokonano zakupu map geograficznych dla szkoły w Dębicach za kwotę 2000 zł, a wspólnie z nadleśnictwem Koło ufundowało nagrody dla uczestników międzyszkolnego konkursu dla dzieci na temat "Młodzież przyjacielem lasu". Koło posiada znaczne sukcesy w zwalczaniu przestępczości łowieckiej. Praca etatowych strażników i zbiorowe zbieranie wnyków dają pożądane efekty. 
"Knieja" posiada stanicę myśliwską położoną w okolicach miejscowości Stawno, przystosowaną do przeprowadzania letnich imprez plenerowych, a także treningu strzeleckiego - strzelań śrutowych do rzutków. 
Obchody 60 - tej rocznicy powstania Koła zorganizowane zostały w dniu 01.07.2006 roku na stanicy myśliwskiej jako impreza plenerowa. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Hubertowską prowadzoną przez kapelana ks. J. Fabiszaka z udziałem sygnalistów myśliwskich. Po mszy Prezes Koła przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. członkowie ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów, Starosta Powiatowy, przedstawiciele nadleśnictw, sąsiednich kół łowieckich, a także rodziny myśliwych i sympatycy łowiectwa. W dalszej kolejności najstarszy członek Koła przedstawił historię powstania "Kniei". Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń dla myśliwych. Medale otrzymali : Czesław Dobra-niecki, Kazimierz Kubiaczyk, Piotr Lewicki, Roman Drzewiecki, Lucjan Skorupa. Po oficjalnych wystąpieniach odbył się godzinny koncert sygnałów i pieśni myśliwskich w wykonaniu sygnalistów, a następnie zabawa taneczna dla osób biorących udział w Uroczystościach Koła.  

 


60 - lecie KŁ "Łoś" w Pyrzycach

       Koło Łowieckie "Łoś" w Pyrzycach powstało w 1946 r. Dzierżawi obecnie 1 obwód typowo polny nr 223, o pow. 12485 ha. W skład obwodu łowieckiego wchodzi część jeziora Miedwie, co wzbogaca łowiecką bioróżnorodność łowiska o polowania na dzikie gęsi, a rozległe, nadjeziorne trzcinowiska są ostoją sporej populacji dzika. Pozyskanie zwierzyny w ostatnim sezonie oscylowało na poziomie: dzik - 110 szt., sarna - 122 szt., dzikie gęsi - 20 szt., bażanty - 10 szt. W kole poluje obecnie 43 myśliwych. 
Koło posiada stanicę polową o nazwie "Łosiówka" w miejscowości Ryszewo. W 2006 r. wybudowano nową wolierę, w której rozpoczęto hodowlę pierwszej partii 110 kuropatw, a obecnie prowadzone są prace nad introdukcją i wieloletnią hodowlą zająca szaraka. 
Myśliwi z "Łosia" prowadzą szeroką działalność edukacyjną z młodzieżą szkolną z terenu obwodu, współpracują z władzami lokalnymi, co znacznie pomogło w ograniczeniu wnykarstwa i wypalania trzciny, wspierają finansowo i organizują imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej. Do najbardziej zasłużonych w Kole należą: Waldemar Róg - najstarszy stażem członek Koła, Prezes, odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej; Walery Cuper - odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. 
Obchody 60 - lecia Koła odbyły się wspólnie z KŁ "Nemrod" Lipiany. Dnia 4 listopada 2006 r. w Lipianach od-była się Okręgowa Msza Hubertowska, celebrowana przez duszpasterza myśliwych ks. Jacka Fabiszaka. Po Mszy Św. w Miejskim Domu Kultury miała miejsce uroczysta gala. Przy dźwiękach rogów myśliwskich Koło "Łoś" otrzymało sztandar z rąk Prezesa ORŁ w Szczecinie, który jednocześnie udekorował sztandar Złotym Medalem Zasługi Łowiec-kiej. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Pani Maria Piwo-ni i Kol. Antoni Łuszczyk. Sztandar ufundowali członkowie Koła. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jacek Fabiszak. Po-śród zaproszonych gości znaleźli się: Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Starosta Powiatu Pyrzyckiego, Burmistrzowie Pyrzyc i Lipian, przedstawiciele nadleśnictwa Myślibórz i Gryfino i sympatycy Koła. 
Podczas Jubileuszu dokonano dekoracji najaktywniejszych człon-ków koła: Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej - kol. Józef Sawulak, Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Szczecińskiej - kol. Walery Cuper, Antoni Łuszczyk, Edward Sawa, Kazimierz Wincenciak. Uroczystość zakończył myśliwski poczęstunek przygotowany przez członków Koła. 
Dnia 11 listopada 2006 r. odbyła się biesiada myśliwska dla członków "Łosia", będąca zakończeniem uroczystości jubileuszowych w Kole. Całość imprezy została upamiętniona w kronice Koła, którą to członkowie prowadzą od początku istnienia KŁ "Łoś" w Pyrzycach. 55 - lecie KŁ "Nemrod" w Lipianach

     Koło Łowieckie "Nemrod" w Lipianach powstało 21.02.1949 roku. Poluje w nim obecnie 46 myśliwych. Koło dzierżawi 1 obwód o pow. 12800 ha (w tym 2400 ha lasu). Obwód położony na dennej morenie polodowcowej, z licznymi ciekami, oczkami wodnymi i trzcinowiskami. Występuje duża ilość nieużytków i zadrzewień, stanowiących doskonałą ostoję dla zwierzyny w krajobrazie wielkołanowych upraw. "Nemrod" prowadzi wolierową hodowlę kuropatwy. Co roku łowiska zasilane są introdukowanym bażantem i królikiem. Stale uprawiane są śródleśne łąki i poletka łowieckie. Pozyskanie zwierzyny w ostatnim sezonie kształtowało się na poziomie: jeleń - 11 szt., dzik - 110 szt., sarna - 120 szt., lis - 100 szt. 
Koło od wielu lat współpracuje z młodzieżą szkolną. Organizowane są konkursy plastyczne, wystawy łowieckie, wycieczki do łowiska połączone z dokarmianiem zwierzyny, zbieraniem wnyków i myśliwskim ogniskiem. Istnieją ku imprezom plenerowym doskonałe warunki, gdyż Koło posiada dwa domki myśliwskie i trzy zadaszone wiaty. 
Obchody 55 - lecia Koła odbyły się 4 listopada 2006 roku. Rozpoczęła je Okręgowa Msza Hubertowska, która odbyła się w tym roku właśnie w Lipianach. Mszę celebrował ks. Jacek Fabiszak - duszpasterz szczecińskich myśliwych. Po Mszy goście przenieśli się do Miejskiego Domu Kultury w Li-pianach. Tu odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru KŁ "Nemrod". Fundatorami sztandaru są członkowie Koła, a ro-dzicami chrzestnymi zostali Państwo Anna i Władysław Jachimowicz. Ceremoniał sztandarowy odbywał się wspólnie z KŁ "Łoś" w Pyrzycach. Pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Powiatu Pyrzyckiego - Stanisław Dusza, Bur-mistrz Pyrzyc - Kazimierz Lipiński, Burmistrz Lipian - Bożena Iwasiuk, Nadleśniczy N-ctwa Myślibórz - Wojciech Rębacz, Prezes ORŁ w Szczecinie - Zygmunt Leszczyński, Łowczy Okręgowy - Wiesław Dobrzeniecki. W trakcie uroczystości odznaczeni zostali: kol. Ryszard Oleksy, Mieczysław Maślany, Bogdan Prywerek. Po części oficjalnej Prezes Koła zaprosił wszystkich zebranych na biesiadę myśliwską ze specjałami z dziczyzny.

 50 - lecie KŁ "Żuraw" w Szczecinie

     Uroczystości jubileuszowe odbyły się na terenie obwodu nr 33 - jednego z dwóch dzierżawionych przez Koło na terenie powiatu gryfickiego. Rozpoczęto je uroczystym Polowaniem Hubertowskim. Następnie członkowie Koła i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej ku czci Patrona myśliwych. Po zakończeniu celebry Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej kol. Zygmunt Leszczyński wraz z najstarszym członkiem "Kniei" - kol. Zdzisławem Wilkiem dokonali odsłonięcia obelisku poświęconego długoletniej działalności Koła na tym terenie oraz Kolegom, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów". Dalsze uroczystości przeniesiono na strzelnicę myśliwską, gdzie prowadzący polowanie łowczy Koła - kol. Stanisław Wójcik zakończył je pokotem, na którym ułożono upolowane 3 dziki. 
W imieniu ORŁ oraz ZO PZŁ w Szczecinie kol. Zygmunt Leszczyński przekazał "Kniei" okolicznościowy dyplom, życząc jednocześnie jej członkom wielu sukcesów i osiągnięć w dalszej działalności. 
Po tym wręczeniu miała miejsce dekoracja "Królów sezonu 2005/06" w dziedzinach: zwierzyna czarna - kol. Ryszard Hołub; zwierzyna płowa - kol. Aleksander Falarz. Wręczenia wspaniałych pucharów dokonał również Prezes szczecińskiej ORŁ. 
Uroczystości zakończono wspólną, wspaniałą biesiadą, która trwała do zmroku. 
Tekst i Foto: Ryszard Hołub 

Koło Łowieckie "Żuraw" w Szczecinie powstało 22 października 1956 roku. Zrzesza obecnie 33 członków w tym 3 nie-macierzystych.. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodzie nr 292 o pow. ok. 5500 ha. Obwód ten podzielony jest na 11 rewirów, którymi zajmują się przydzieleni do poszczególnych rejonów koledzy. Na terenie obwodu znajduje się ok. 50 ambon, 30 paśników, 1,7 ha poletek łowieckich. W Kole organizowane są corocznie akcje zbierania wnyków, dokarmiania zwierzyny, a także treningi strzeleckie i obowiązkowe szkolenia. 
Koło posiada stanicę myśliwską w postaci zadaszonej wiaty ze stołami biesiadnymi, usytuowaną na pięknej polanie pośród lasu. Obok stanicy znajduje się murowana kapliczka - miejsce większości imprez integracyjnych w Kole. 
Jubileusz 50 - lecia istnienia Koło "Żuraw" obchodziło 7 października 2006 roku w Babinku. Imprezę rozpoczęła Msza Hubertowska koncelebrowana przez ks. Andrzeja Dymera - przyjaciela Koła, w akompaniamencie rogów myśliwskich. Po Mszy goście przenieśli się do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie od-była się część oficjalna Jubileuszu. Uroczystość prowadził Prezes Koła kol. Jan Linartowicz. Dokonano ceremonii odznaczenia członków pamiątkowymi medalami, drobnymi upominkami oraz wręczono wszystkim zebranym na uroczystości wydany na tę okazję folder KŁ "Żuraw" w Szczecinie. Pośród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pani Ewa De La Torre - starosta gryfiński, Pani Ewa Pawłowska - sekretarz Gminy Widuchowa, Pan Zbigniew Fabisiak - z-ca Wójta Gm. Banie i zaprzyjaźnieni z kołem rolnicy, leśnicy i młodzież szkolna. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się biesiada myśliwska, na której królowały przede wszystkim dania z dziczyzny. 
Warto podkreślić, iż impreza ta zapoczątkowała nawiązanie doskonałych relacji z przybyłymi zarządcami ziemskimi i lokalną społecznością, co z pewnością pomoże Kołu w prowadzeniu gospodarki łowieckiej.  50 - lecie KŁ "Rogacz" w Węgorzynie

    
Koło Łowieckie "Rogacz" w Węgorzynie powstało w 1956 roku. Dzierżawi obecnie obwód łowiecki leśny nr 149 o po-wierzchni 13164 ha (udział lasu 48 %). Teren obwodu charakteryzuje się dużą ilością zbiorników wodnych w postaci jezior, bagien i rzek. Stwarza to doskonałe warunki do bytowania zwierzyny łownej, jak i chronionej. Spotkać można tu bobry, wydrę, bielika i inne ptaki drapieżne oraz bardzo dużo ptactwa wodno-błotnego w dużej części podlegającego ochronie gatunkowej. Ponad 50% powierzchni Koła znajduje się w obszarze NATURA 2000 "Ostoja Ińska". W ostatnim sezonie pozyskano: jelenie - 33 szt., dziki - 100 szt., sarny - 100 szt., lisy - 60 szt., jenoty - 30 szt., kaczki - 50 szt. 
Koło uprawia łąki - 144,00 ha, poletka żerowe - 11,50 ha, poletka gospodarcze - 5,00 ha, pasy zaporowe - 14 sztuk / 4,2 km. Doskonale układa się współpraca ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Węgorzynie oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Łobzie, a także Gminami Łobez i Węgorzyno, nadleśnictwem Łobez, Po-licją oraz Sołectwami położonymi na terenie obwodu. Koło liczy obecnie 70 członków. 
Kolo łowieckie "Rogacz" posiada dwie stanice - tzw. "Hubertówki" zlokalizowane w miejscowościach Bonin i Węgorzyno. 
Jubileusz 50-lecia istnienia koła rozpoczęto uroczystym Polowaniem Hubertowskim dnia 4 listopada 2006 roku. Polowanie zakończone zostało skromnym pokotem, pozyskano 1 jenota. Królem polowania został kol. Kopka Sławomir. O godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Węgorzynie odbyła się Msza Hubertowska. Mszę prowadził duszpasterz myśliwych okręgu szczecińskiego ks. Jacek Fabiszak w koncelebrze miejscowego proboszcza Karola Wójciaka i jego dwóch wikariuszy: księdza Stanisława Jaszczołta i księdza Wojciecha Lassoty. Po Mszy Św. goście prze-nieśli się do "Domu Weselnego" w Łobzie. Po krótkiej odprawie rozpoczął się bal myśliwski dla wszystkich członków Koła. 45 - lecie KŁ "Żubr" w Kamieniu Pomorskim

    
Koło Łowieckie "Żubr" w Kamieniu Pomorskim powstało 21 września 1961 roku. Liczy obecnie 73 członków, w tym 2 niemacierzystych. Koło gospodaruje w jednym, polnym obwodzie łowieckim - nr 36, którego powierzchnia wynosi 18496 ha, w tym 4779 ha lasu. Kompleksy leśne poprzecinane są licznymi bagnami i nieużytkami, co sprzyja występowaniu głównie zwierzyny grubej. Pozyskanie w ostatnim sezonie prezentowało się następująco: jelenie - 66 szt., dziki - 212 szt., sarny - 167 szt., lisy - 70 szt., jenoty - 9 szt. 
Koło czynnie wspiera program "ratowanie kuropatwy na Pomorzu Zachodnim". Dwa lata temu została wybudowana woliera do hodowli bażanta i kuropatwy. Doskonale układa się także współpraca z młodzieżą szkolną, szczególnie z ZSP w Golczewie i SP w Górkach Pomorskich. Poprzez edukację łowiecką, udział w wystawach, pokazach czy innych imprezach masowych łowiectwo jest doskonale propagowane na ziemi kamieńskiej. Koło aktywnie współdziała z właścicielami dużych gospodarstw rolnych działających na terenie obwodu, w celu eliminowania szkód łowieckich. 
Koło "Żubr" posiada własną stanicę - "Hubertówkę", po-łożoną w miejscowości Bylice koło Mechowa. Jest to domek myśliwski wraz z wiatą przystosowaną do imprez plenerowych. 
Jubileusz 45 - lecia Koła rozpoczął się tradycyjnie Polowaniem Hubertowskim dnia 4 listopada 2006 roku. Pozyskano na nim jelenia byka i trzy dziki. Pokot i ostatni miot odbyły się w "Hubertówce". Wieczorem o godz. 19.00 myśliwi zebrali się w sali Z.S.Z. w Kamieniu Pomorskim, gdzie odbył się bal myśliwski, w którym udział wzięło 135 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Kamieński Anatol Kołoszuk, Burmistrz Kamienia Pom. Andrzej Jędrzejewski, duszpasterz myśliwych i leśników ks. Musiołek, a także przyjaciele i sympatycy koła. 
W trakcie uroczystości jubileuszowych nadano honorowe członkostwo Koła siedmiu kolegom, którzy otrzymali wydane z okazji 45 - lecia "Żubra" specjalne medale, a Państwo Walterowie z rąk Starosty Kamieńskiego przyjęli Dyplom Uznania za propagowanie i rozwój kynologii na ziemi kamieńskiej. W trakcie balu zostały również wręczone wszystkim obecnym znaczki okolicznościowe wykonane z okazji jubileuszu Koła Łowieckiego "Żubr" w Kamieniu Pomorskim. Szampańska zaba-wa trwała do białego rana. 40 - lecie KŁ "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim

    
Koło Łowieckie "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim powstało 9 kwietnia 1966 roku. Gospodaruje obecnie na dwóch obwodach łowieckich: nr 192 (7213 ha) - obwód polny, o bardzo różnorodnej mozaikowatości terenu (szczególnie atrakcyjne jest dorzecze Iny przepływającej przez środek obwodu) i nr 221 (5192 ha) - obwód polny, którego "perełką" jest jezioro Miedwie - ostoja bardzo dużej ilości ptactwa łownego. W Kole poluje 35 myśliwych. 
Koło "Daniel" jako jedno z nielicznych w okręgu szczecińskim prowadzi hodowlę dzikiego królika. Od 10 lat z hodowli tej wypuszczana jest do obwodu określona ilość tych zwierząt we wcześniej przygotowane miejsca. Oprócz tego Koło "wspomaga" istniejącą już w obwodzie populację bażanta i kuropatwy, zagospodarowuje nieużytki na potrzeby łowieckie, prowadzi nasadzenia topinamburu, co podnosi atrakcyjność łowisk. Edukacja przyrodniczo - łowiecka rozwija się bardzo prężnie, szczególnie w Gimnazjum nr 5 w Stargardzie Szcz., SP w Małkocinie, a także w Szkole Specjalnej Troski w Stargardzie Szcz. 
Stanicę Koła stanowi "Jancykówka" - strzelnica w Kiczarowie, zakupiona jako żwirownia i zagospodarowana przez Koło. 
Dnia 28 października 2006 r. w kościele w Koszewku odbyła się uroczysta Msza Hubertowska z okazji 40 - lecia Koła. W trak-cie Mszy, przy akompaniamencie rogów myśliwskich, dokonano poświęcenia sztandaru Koła przez ks. Biskupa Jana Gałeckiego i czterech księży proboszczów z okolicznych parafii. Po tym ak-cie nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców chrzestnych (Państwo Bogusława Strakszys i Franciszek Błaszak) prezesowi ORŁ, który wręczył sztandar władzom Koła. Fundatorami sztandaru są członkowie Koła "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim. 
Druga część Jubileuszu miała miejsce po Mszy Św. w Dworku Hetmańskim w Koszewku. Dokonano uhonorowania specjalny-mi pamiątkami założyciela Koła a także wręczono odznaczenia łowieckie następującym kolegom: Antoni Strakszys, Bohdan Rataj, Lesław Kinarz, Andrzej Pułaski, Antoni Strakszys (syn), Franciszek Błaszak. Po dekoracji odznaczeniami głos zabrali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Prezes ORŁ w Szczecinie, Łowczy Okręgowy, Starosta Powiatu Stargardzkiego, wójtowie gmin Stargard i Warnice, nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska i sympatycy koła. Pośród ciepłych słów uznania i gratulacji wręczono jubileuszowe pamiątki. 
Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła się biesiada myśliwska. 


Wszystkie zamieszczone w całości  teksty pochodzą od  kół łowieckich.

 


 
                         [Do góry]