Jubileusze kół łowieckich w okręgu szczecińskim

W roku 2005 jubileusze obchodziły następujące koła:

55 lat KŁ „Bażant” w Szczecinie

      Jubileusz 55 – lecia istnienia Koła obchodzono w urokliwie położonej stanicy „U Kaduka”. To przepiękny, cichy zakątek usytuowany u zbiegu granicy naszego kraju i rzeki Odry, w zacisznej dolince, którą to myśliwi z „Bażanta” fantastycznie zagospodarowali. Znajdują się tu kwatery noclegowe, często używane w trakcie polowań, jak i plac rekreacyjny służący do rodzinnego wypoczynku, odpraw, pokotu, no i świętowania jubileuszy. 
    3 września 2005 roku na placu tym zebrali się wszyscy myśliwi, ich rodziny i pokaźne gremium zaproszonych gości. Obchody 55 – rocznicy założenia Koła prowadził kol. Jerzy Zawada. Zapoznał on zebranych z historią Koła, poinformował o jego osiągnięciach, jak i prowadzonej gospodarce. Po przemówieniu dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia symbolicznego kamienia z wyrytymi nazwiskami Kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Jubileusz był również wspaniałą okazją do odznaczenia najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych myśliwych. Wśród nich znaleźli się: kol. Władysław Zawadzki – odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej i kol. Józef Margoszczyn, Ryszard Wierzbicki, Władysław Stolarz – odznaczeni Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. 
    Koledzy z „Bażanta” usłyszeli również czułe słowa po-chwały i podziękowań płynące od samorządu gminy, na której prowadzą swą łowiecką działalność. Za współpracę z młodzieżą szkolną i pomoc miejscowej ludności najaktywniejsi członkowie otrzymali symboliczne statuetki. 
    Po części oficjalnej rozpoczęła się wspólna biesiada, na której „u Kaduka” serwowano tylko myśliwskie specjały. 

40 lat KŁ „Grzywacz” Miedwie

       20 czerwca 1965 r. w Szkole Podstawowej w Kobylance odbyło się pierwsze zebranie członków założycieli, w którym to uczestniczyli: kpt. Bernard Nowicki, kpt. Jerzy Kępka, kpt. Roman Rokosz, Kol. Konrad Gruszczyński, Kol. Jan Hendzel, Kol. Antoni Bednarek, Kol. Lucjan Łopusiński, Kol. Stanisław Szulc. O2.09.1965r. - Koło zostało wpisane do Rejestru Kół Łowieckich powiatu Stargardzkiego pod kolejnym numerem “9”. 03.09.1965r. Powiatowa Rada Łowiecka w Stargardzie Szcz. przyjęła Wojskowe Koło Łowieckie nr 257 „Grzywacz” do Zrzeszenia. Kilka miesięcy później, bo już 01.07.1966r. w Kobylance odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków WKŁ „Grzywacz”. Na zebraniu tym wybrano pierwszy zarząd koła i komisję rewizyjną. 
      W wyniku usilnych starań ówczesnego zarządu Koła 26.04.1998 r. ulega zmianie nazwa Koła na Koło Łowieckie „Grzywacz” Miedwie - i przyjmuje ono statut Koła „cywilne-go”. Już jako Koło „cywilne” do dnia dzisiejszego prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i łowiecką. Aktualnie Koło gospodaruje na obwodzie o ogólnej powierzchni 8 956 ha w tym l 116 ha lasów. Koło pozyskuje rocznie 65 sztuk sarny, 150 sztuk dzików i 2 jelenie. Obecnie Koło dysponuje: dwoma zadaszonymi kontenerami służącymi jako magazyny sprzętu i karmy, samochodem osobowo-ciężarowym, przyczepą typu „Bonanza” oraz kontenerowym pomieszczeniem biurowym. Duża w tym zasługa Prezesa Koła Kol. Władysława Trzeciaka oraz Łowczego Koła Kol. Tadeusza Macyszyna. 
     W 1994 r. Koło zostało odznaczone medalem „Za zasługi dla gospodarki łowieckiej województwa szczecińskiego” a w 2005 r. zostało wyróżnione „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”. Koło posiada 40 członków macierzystych, l niemacierzystego oraz jednego kandydata. 21 członków Koła posiada różnego rodzaju odznaczenia łowieckie. 27 członków koła posiada uprawnienia selekcjonerskie.

55 lat KŁ „Sokół” w Szczecinie

       Koło powstało w lutym 1950 roku. Po 50 latach istnienia został ufundowany i poświęcony sztandar koła, a tamte obchody uświetniła kilkudniowa wystawa łowiecka na Zamku w Szczecinie. Założycielami koła byli: Wiktor Wójtowicz, Leon Krupiński i Stanisław Kruczkowski (do dziś aktywny myśliwy). 
     Podstawy działalności KŁ „Sokół” oparte są na racjonalnej gospodarce łowieckiej. W ostatnim czasie zakupiono 36 ha gruntów, a 26 ha jest dzierżawionych. Na tych ziemiach produkowana jest karma dla zwierzyny, zakładane są poletka żerowe, a łąki są koszone – w ten sposób polepszane są warunki środowiskowe. Do uprawy gruntów koło wykorzystuje własny sprzęt rolniczy. Dzięki niemu możliwe jest coroczne koszenie 60 ha łąk spośród ponad stu dzierżawionych od Lasów Państwowych. W okresie zimowym dla zwierzyny do 14 tzw. paśnikostodół, myśliwi dostarczają ponad 350 ton paszy objętościowej i treściwej, oraz 5 ton soli w lizawkach. Ochronę łowisk zabezpieczają strażnicy łowieccy (na każdym z trzech obwodów). Ponadto we współpracy z leśnikami i uczniami szkół zbierane są wnyki. Przeznacza się fundusze na zakup bażantów i zasiedlanie nimi łowisk. 
     Tradycje łowieckie kultywowane są podczas uroczystych polowań – hubertowskiego, wigilijnego (24 grudnia z opłatkiem przy paśniku), oraz noworocznego. Spotkania w łowiskach odbywają się w dwóch stanicach i Hubertówce, gdzie m.in. kończą się polowania zbiorowe. Koło kładzie duży nacisk na szkolenie strzeleckie, czego wyrazem są organizowane corocznie od 1995 r. zawody, po których wyłaniana jest drużyna na mistrzostwa okręgu. W roku 2005, reprezentacja KŁ „Sokół” na Finale Okręgowych Zawodów Strzeleckich zajęła drugie miejsce. W roku 2005, koło swój jubileusz uświetniło m.in. obecnością na uroczystej mszy z pocztem sztandarowym, zorganizowaniem specjalnego polowania hubertowskiego i balu myśliwskiego, na którym odznaczeni zostali zasłużeni członkowie koła. 

50 lat KŁ „Trop” w Szczecinie

       12 listopada 2005 r. Koło Łowieckie „Trop” obchodziło Jubileusz 50 lat swojego jestestwa pomiędzy bracią łowiecką Pomorza Zachodniego. Uroczystości złotych godów istnienia Koła przygotowano z wielką wytwornością i pietyzmem. 
    W dniu Jubileuszu z samego rana odbyło się uroczyste polowanie zbiorowe w okolicach Cedyni, gdzie Koło dzierżawi jeden ze swoich obwodów łowieckich. Pokot i dalsze uroczystości jubileuszowe miały miejsce w przepięknym hotelu „Klasztor” będącym pozostałością dawnego opactwa cystersek. Odprawę przy pokocie wzbogaciły dodatkowo ślubowanie młodego adepta i pasowanie na rycerza św. Huberta. Zaraz po otrąbieniu pokotu myśliwych uraczono gorącym bigosem i kiełbaskami, aby nasycić strudzoną całym dniem łowów myśliwską brać. 
    Po konsumpcji goście Koła przeszli do „Klasztoru”. Tu czekała już przygotowana do zwiedzania wystawa trofeów łowieckich pozyskanych w „Tropie”, a także galeria zdjęć wykonana przez członków Koła. 
    Główne obchody rozpoczęły się jednak dopiero w sali kominkowej. Głos zabrał prezes Koła kol. Janusz Marciniak, a następnie jeden z pierwszych założycieli kol. Józef Drozdowski, który zapoznał zebranych z historią Koła. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć kolegów, którzy odeszli do Krainy Wiecznych Łowów. Po przemówieniach kolegów Prezes ORŁ w Szczeci-nie kol. Zygmunt Leszczyński dokonał ceremonii nadania Kołu sztandaru, a członek PZG PZŁ kol. Zygmunt Jasiński uhonorował Koło najwyższym odznaczeniem łowieckim – „Złomem”. Poświęcenia sztandaru dokonał Duszpasterz Myśliwych ks. Ja-cek Fabiszak. Po tej ceremonii na środek sali poproszono najbardziej zasłużonych dla „Tropa” myśliwych. Kol. Z. Jasiński i Z. Leszczyński wręczyli kolegom odpowiednie odznaczenia. 
    Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – kol. Józef Drozdowski, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – kol. Krzysztof Kotwicz, Ryszard Krzykawski, Zdzisław Niedzielski, Bolesław Weisberg. Część oficjalną zakończyła uroczysta kolacja w refektarzu klasztoru. 

55 lat KŁ „Dziczy Las” Swobnica

     Koło Łowieckie „Dziczy las” w Swobnicy zostało założone w 1950 r, przez: Leona Antkowiaka, Kazimierza Koba, Kazimierza Jackowskiego, Wiesława Czyżewskiego, Władysława Trautman. W początkowym składzie koło liczyło 12 członków.
     Obecny skład zarządu: prezes - Kazimierz Płonka, łowczy - Saturnin Sztuka, wice łowczy - Lech Antkowiak, skarbnik - Tomasz Bożek, sekretarz - Stanisław Bień. Koło liczy 44 członków oraz 2 stażystów. 
     Koło posiada stanicę myśliwską nazwaną „Odyńcówka” w Kruszy. Powierzchnia obwodu koła wynosi 9120 ha w tym 4349 ha lasu i 4700 ha pól. Przy gospodarowaniu łowiskiem wykorzystujemy: 2 ha poletek żerowych, 2,5 ha poletek zaporowych (14 poletek), poletka zgryzowe 3 ha, poletka produkcyjne 7 ha. Posiadamy ponadto l magazyn na okopowe, 3 magazyno-paśników i 135 ambon. Pozyskane zwierzyny kształtują się średnio w sezonie: 
• Jelenie 50 szt. 
• Dziki 300 szt 
• Sarny 185 szt. 
    Koło obchodziło swój jubileusz 06.11.2005 r. W tym dniu odbyło się uroczyste polowanie zbiorowe, które trwało do godz. 15.00 po czym miała miejsce uroczysta kolacja, w której uczestniczyli wszyscy członkowie koła wraz z rodzinami oraz sympatykami łowiectwa.

 


 

 

 
                         [Do góry]