Gospodarka leśna a łowiectwo  - RDLP w Szczecinie

     Nie będzie nas - będzie las... wyrażona w tym porzekadle wiara naszych przodków w ponadczasową trwałość lasu znajduje coraz mniej potwierdzeń w rzeczywistości. Niepohamowany, żywiołowy rozwój cywilizacji i powoduje że od stuleci maleje powierzchnia lasów, a wraz z nią giną kolejne gatunki zwierząt i roślin, coraz uboższa i niestabilna staje się nasza biosfera. W wielu częściach świata proces ten trwa do dzisiaj, spotęgowany zanieczyszczeniem środowiska i wciąż rosnącym popytem na drewno. Zachowanie i wzrost zasobów leśnych wraz z całym bogactwem związanego z lasem świata organizmów żywych jest niezbędnym warunkiem pomyślnego rozwoju naszego kraju, świadectwem naszej kultury i dalekowzroczności. To także podstawowe zadanie polskiej gospodarki leśnej, od ponad 70 lat prowadzone przez Administrację Lasów Państwo­wych. Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie są dobrym przykładem jego realizacji.

Największa w kraju - 9% powierzchni Lasów Państwowych - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zarządza lasami i gruntami na łącznej powierzchni ponad 680 tys. ha, położonymi na terenie województw: zachodniopomorskiego (57% pow.), lubuskiego (40% pow.) i wielkopolskiego (3% pow.), zarządzając nimi przez 35 nadleśnictw, w skład których wchodzi 438 leśnictw.

Znaczna część tutejszych zasobów leśnych występuje w postaci dużych zwartych, zróżnicowanych pod względem składu gatunkowego i siedlisk leśnych kompleksów, które zwyczajowo nazywamy puszczami. Stąd pochodzą spotykane w potocznym obiegu nazwy Puszczy Barlineckiej, Bukowej, Drawskiej, Noteckiej, Goleniowskiej, Lubuskiej, Piaskowej czy Wkrzańskiej. Dominują w nich porośnięte głównie sosną siedliska borowe, zajmujące 75% pow. Pokryte lasami liściastymi i mieszanymi siedliska lasowe i olsy zajmują pozostałe 25 % powierzchni. Siedliskom tym odpowiada skład gatunkowy lasów, w których największą powierzchnię zajmuje sosna jako gatunek panujący (78% całkowitej pow.). Z pozostałych gatunków znaczenie gospodarcze mają: buk, dąb, olsza, brzoza i świerk, lecz żaden z nich nie zajmuje z osobna więcej niż 5,5% po­wierzchni. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 53 lata, przy średniej krajowej 57 lat. Prawie polowa drzewostanów - 44%, ma do 40 lat, zaś starsze, ponad 80-letnie zajmują 21 % powierzchni.

Łagodny atlantycki klimat, zróżnicowana rzeźba terenu oraz coraz głębsza ekologizacja zasad gospodarki leśnej, powodują że lasy RDLP Szczecin są obszarem o wielkiej wartości przyrodniczej. Najcenniejsze i najbardziej malownicze fragmenty tutejszej przyrody chronione są w 66 rezerwatach, 13 zespołach przyrodniczo - krajobrazowych, 8 parkach krajobrazowych i 9 obszarach chronionego krajobrazu, gdzie lasy stanowią prawie połowę ich powierzchni oraz zajmują 2248 ha użytków ekologicznych. Z zasobów leśnych RDLP Szczecin w głównej mierze utworzono Woliński i Drawieński Park Narodowy. Ochroną objęto także około 430 stanowisk rzadkich gatunków ptaków, wśród których dominuje bielik, którego tutejsza populacja stanowi 40% populacji krajowej. Coraz pospolitszy jest bóbr (populacja licząca około 300 osobników), rośnie populacja żurawia, zaczął pojawiać się wilk, notuje się nowe stanowiska popielicy, żółwia błotnego i puchacza.

Leśnicy RDLP Szczecin realizują model leśnictwa wielofunkcyjnego, opartego na zasadzie trwałego i zróżnicowanego rozwoju, zapewniającego jednoczesne spełnianie przez las wielu funkcji - od ochronnej, poprzez społeczną, na gospodarczej kończąc. Dlatego też ochrona wartości przyrodniczych jest realizowana również w lasach, nie objętych żadną formą prawnej ochrony przyrody. Podstawową jej formą jest przestrzeganie zgodność składu gatunkowego hodowanych drzewostanów z naturalnymi właściwościami siedlisk leśnych. Znaczna część szczecińskich lasów - aż 24 %, posiada status lasów ochronnych. Chronią one glebę, zasoby wodne, klimat oraz szczególne walory krajobrazowe i rekreacyjne. Chroniąc tak wiele z zasobów przyrodniczych regionu, RDLP Szczecin jest jednocześnie największym w Polsce producentem drewna - z jej lasów pochodzi 11 % krajowego pozyskania.

Zgodność prowadzonej w szczecińskich lasach gospodarki z ekologicznymi kryteriami ustalonymi przez międzynarodową organizację FSC, została potwierdzona 22 marca 1999 r. przyznaniem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych międzynarodowego certyfikatu.

Łowiectwo to jeden z najstarszych sposobów wykorzystania przyrody przez człowieka, pozostaje do dziś dla bardzo wielu ludzi pasją i najlepszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Jest ono także istotnym elementem gospodarki leśnej, którego celem jest przynoszące dochód pozyskanie zwierzyny, ściśle powiązane z zapewnieniem jej dobrych warunków bytowania i utrzymywaniem jej stanu na poziomie nie powodującym nadmiernych szkód w lasach i uprawach rolnych. Lasy Państwowe są w tej chwili odpowiedzialne za wiele zadań mających na celu koordynację i nadzór nad łowiectwem w Polsce. Kontrola zagospodarowania łowisk, ustalanie planów sowieckich, zwal­czanie kłusownictwa to tylko niektóre z nich. Także działania na rzecz ochrony lasu przed zwierzyną to zadanie Administracji Lasów Państwowych, prowadzone we wszystkich lasach niezależnie od tego kto zarządza obwodem łowieckim. Grodzenie i inne formy zabezpieczenia upraw przez zgryzaniem wymagają dużych nakładów finansowych -w roku 2001 pochłonęły one aż 70% całkowitych kosztów ochrony lasu.

Na terenie RDLP Szczecin położone są 242 obwody łowieckie, zarządzane przez Koła łowieckie PZŁ, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1.685.080 ha, z czego lasy zajmują 649.681 ha. Szacujemy, że na terenie objętym zasięgiem terytorialnym naszej dyrekcji bytuje ok: 16 tys. jeleni, 64 tys. saren, 17 tys. dzików i 300 szt. danieli. Lasy Państwowe prowadzą samodzielnie gospodarkę łowiecką na terenie 14 Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ), na powierzchni 141.154 ha z czego las zajmuje 79.419 ha. Stanowi to nieco ponad 8 % powierzchni użytkowej i 12 powierzchni leśnej wszystkich obwodów znajdujących się na naszym terenie. Ich celem jest realizacja zadań określonych ustawą „ Prawo łowieckie " z 1995 r. , takich jak wzorcowe zagospodarowanie łowisk, prowadzenie badań naukowych, prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa itp. Dlatego też nieustannie podnosimy ich poziom zagospodarowania łowieckiego celem jak najlepszej ochrony lasu pól uprawnych od szkód wyrządzanych przez zwierzynę. Szczególnie ważnym sposobem jest wprowadzanie nowych rodzajów żeru, które maksymalnie zabezpieczając potrzeby pokarmowe zwierzyny, nie upodobniają jej hodowli do chowu domowego. Służy temu coraz powszechniejsze stosowanie wieloletnich mieszanek pastewnych, w których kompozycja tworzących je roślin dostosowana jest do lokalnych warunków glebowych oraz występujących gatunków zwierzyny. Zakładane są poletka zgryzowo - pędowe z gatunków drzew i krzewów chętnie zjadanych przez zwierzynę, wprowadza się przy drogach leśnych drzewa owocowe lub udostępniamy zwierzynie już rosnące, odciągając ją w ten sposób od powierzchni chronionych. ,

Na zagospodarowanie łowieckie obwodów w 2001 r. wydano 377 tys. zł oraz na poprawę warunków bytowania zwierzyny ­159 tys. zł. Zakupiono karmę za 288 tys. zł. W sezonie 2001 r. wypłacono rolnikom od­szkodowania w wysokości 677 tys. zł. Planowany wynik finansowy z gospodarki łowieckiej na sezon 2002 r. to + 284 tys. zł, przy przychodach na poziomie 3005 tys. zł i kosztach ogółem 2721 tys. zł.

Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dzielimy się z zarządami kół łowieckich, które również podejmują wiele starań na rzecz nowoczesnego zagospodarowania dzierżawionych obwodów. Na obszarze Ośrodków Hodowli Zwierzyny występują wszystkie gatunki zwierzyny grubej, na które dozwolone jest obecnie w Polsce polowanie. Bytuje tu ok. 17 - 20 % jeleni, 8 - 10 % saren, 10 % dzików oraz ok. 70 danieli, spośród wszystkich żyjących na obszarze RDLP Szczecin.

Głównym źródłem dochodów OHZ LP są polowania organizowane dla myśliwych przyjeżdżających do nas z Europy Zachodniej a niekiedy nawet z USA. Stworzona dla ich obsługi baza kwater łowieckich, prezentuje obecnie dobry i bardzo dobry poziom, zaspokajając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W okresach mniejszego nasilenia polowań, kiedy nie odbywają się imprezy typowo łowieckie, korzystać z niej mogą również turyści nie związani z myślistwem, chcący spędzić wolny czas w spokoju i ciszy jakie oferuje otoczenie. Na terenie odpowiadającym zasięgowi działania Okręgowej Rady Łowieckiej w Szczecinie nadleśnictwa, które posiadają takie OHZ, a więc i odpowiednie kwatery to: Chojna, Kliniska, Myślibórz i Rokita. We współpracy z zagranicznymi Biurami Polowań : „Chassorbis", „Diana",”Weyer”, przyjmuje się tu w ciągu każdego sezonu ok. 900-1000 myśliwych zagranicznych. W sezonie 2000-2002 łączne wpływy za polowania dewizowe ww. biur polowań wyniosły 985,6 tyś. DEM.

RDLP Szczecin do wielu lat ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Łowieckim. Między innymi wspólnie ustalane były kryteria odstrzału selekcyjnego samców zwierzyny płowej, wnieśliśmy swój wkład w zagospodarowanie terenu Ośrodka Strzelectwa Myśliwskiego. Szczecińscy leśnicy zawsze aktywnie uczestniczyli w pracach wszystkich jednostek PZŁ. Na szczeblu nadleśnictw uzgadnia się z zarządami kół łowieckich wspólne , niezbędne do wykonania, zadania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacenia ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw  i młodników przed szkodami od zwierzyny, jak również wspólnej ochrony łowisk przed nasilającym się kłusownictwem.

 

[Do góry]